Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u prostorijama tržnog centra

 

Uvod

Nepi Real Estate Project One doo sa sedištem na adresi Milutina Milankovića br. 9đ, 11070 Novi Beograd, Srbija, registrovano u Registru privrednih subjekata pod brojem 21165719, PIB 109345294. Promenada Novi Sad u daljem tekstu „Rukovalac„, obrađuje, u svojstvu Rukovaoca, podatke o ličnosti lica na koja se podaci odnose koja obavljaju delatnosti u tržnom centru ili ga posećuju, pod sledećim uslovima:

Svrhe obrade

• ispunjavanje zakonske obaveze vlasnika objekta da se postara za bezbednost i sigurnost svojih prostorija, u koju svrhu se opredelio za video nadzor javnih prostora putem sistema video nadzora CCTV, ugrađenog u tržnom centru, u zajedničkim prostorima, na pristupnim putevima i na parkinzima;

• olakšavanje pristupa parkingu;

• rešavanje po zahtevima za dostavljanje podataka upućenih od nadležnih organa i ustanova;

• arhiviranje, rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva / pritužbi u kojima je društvo jedna od strana; provera rizika povezanih sa procedurama i postupcima društva, kao i sprovođenje revizija ili istraga na nivou društva;

• obezbeđivanje pristupa besplatnoj WiFi mreži;

• učešće u oglasnim kampanjama koje se sprovode u tržnom centru i uručivanje nagrada osvojenih u okviru istih (npr. potpisivanje izveštaja o primopredaji itd.);

• upravljanje obaveštenjima / pritužbama podnetim u tržnom centru (npr. obrasci za pritužbe / obaveštenja);

• upravljanje zahtevima u vezi sa izgubljenim predmetima podnetim u tržnom centru (npr. obrasci za prijavu izgubljenih predmeta).

Vrste podataka o ličnosti koji se obrađuju

• u kontekstu korišćenja sistema video nadzora CCTV: slika lica na koja se podaci odnose

• u kontekstu korišćenja parkinga: vrsta i registarski broj vozila za koje je odobreno parking mesto, slika lica na koja se podaci odnose

• u kontekstu korišćenja WiFi mreže: MAC adresa uređaja

• u kontekstu učešća u kampanjama tržnog centra, vrste podatka koji se prikupljaju biće objavljene u Pravilniku o organizaciji i održavanju događaja na zvaničnoj internet stranici tržnog centra.

Kategorije lica na koja se podaci odnose čiji se podaci o ličnosti obrađuju

• posetioci i kupci tržnog centra

• zaposleni zakupaca prostora u tržnom centru

• zaposleni dobavljača / partnera / saradnika Rukovaoca i /ili zakupaca prostora u tržnom centru

Osnov obrade

S obzirom na navedeno, podatke o ličnosti lica na koja se podaci odnose, koja obavljaju delatnost u tržnom centru ili ga posećuju, obrađujemo, shodno slučaju, bilo na osnovu zahteva samih lica na koja se podaci odnose, ili na osnovu zakonske obaveze obrade podataka, ili u skladu sa našim legitimnim interesima.

Rok čuvanja

Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se onoliko koliko je potrebno u skladu sa zakonskim obavezama predviđenim propisima kojima se uređuje naša delatnost.

Video snimci se u pravilu čuvaju 30 (trideset) dana, osim ako je produženje tog roka predviđeno zakonom ili neophodno za potrebe zakonskih postupaka.
MAC adresa uređaja čuva se samo tokom korišćenja WiFi mreže.

U kontekstu učešća u kampanjama tržnog centra, rokovi čuvanja podataka o ličnosti koji se prikupljaju biće objavljeni u Pravilniku o organizaciji i održavanju događaja na zvaničnoj internet stranici tržnog centra.

Odobravanje pristupa trećim licima

Vlasnik, u cilju obezbeđivanja video nadzora putem sistema CCTV i sistema kontrole pristupa parkinzima, sarađuje sa društvima specijalizovanim za tu oblast, koja imaju zakonska ovlašćenja za obavljanje delatnosti obezbeđenja imovine i lica.

Osim toga, podaci o ličnosti koji se obrađuju u kontekstu Ugovora mogu biti dostavljeni nadležnim organima i ustanovama u skladu sa zakonom, ili se mogu obrađivati u okviru NEPI Rockcastle grupe u cilju konsolidovanog upravljanja delatnostima grupe, u svrhe revizije, kao i u bilo kom drugom slučaju u kojem zakon zahteva ili dozvoljava takvu obradu.

Kada je reč o učešću u kampanjama i događajima, kao i upravljanju obaveštenjima, pritužbama i /ili zahtevima povodom izgubljenih predmeta, podnetim zaposlenima Info pulta u tržnim centrima, Rukovalac obično sarađuje sa društvima specijalizovanim za pružanje odgovarajuće vrste usluga.

Koja su Vaša prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti?

a) Pravo na pristup – lice na koje se podaci odnose ima pravo da od tržnog centra Promenada Novi Sad zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i određene informacije o njima. Promenada Novi Sad na zahtev dostavlja kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Promenada Novi Sad može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose;

b) Pravo na ispravku – lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave i pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave;

c) Pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“) – u slučajevima izričito predviđenim zakonom, imate pravo da Promenada Novi Sad izbriše vaše podatke. Brisanje podataka o ličnosti možete zahtevati u sledećim slučajevima:

a. podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
b. opozivate pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila;
c. podnosite prigovor na obradu u skladu sa vašim zakonskim pravom na prigovor;
d. podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
e. podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza tržnog centra Promenada Novi Sad.

d) Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da se obrada vaših podataka o ličnosti ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

a. osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava tržnom centru Promenada Novi Sad proveru tačnosti podataka o ličnosti;
b. obrada je nezakonita, a vi se protivite brisanju podataka o ličnosti;
c. tržnom centru Promenada Novi Sad više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih vi zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
d. podneli ste prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu preteže nad interesima zaštite vaših prava i sloboda.
U tim slučajevima, podaci neće biti dalje obrađivani, već će samo biti pohranjeni.

e) Pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti – ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete tržnom centru Promenada Novi Sad prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti, uključujući i profilisanje, koje se zasniva na legitimnom interesu tržnog centra Promenada Novi Sad ili obavljanju poslova u javnom interesu od strane tržnog centra Promenada Novi Sad.

f) Pravo na prenosivost podataka – lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje podatke o ličnosti primi od rukovaoca u strukturisanom i čitljivom obliku i ima pravo da zahteva prenos ovih podataka drugom rukovaocu. To pravo se odnosi isključivo na podatke o ličnosti koje ste lično Vi dostavili tržnom centru Promenada Novi Sad i to isključivo ako se obrada podataka o ličnosti vrši automatizovano, na osnovu ugovora ili pristanka;

g) Pravo na pritužbu – imate pravo da podnesete pritužbu na obradu Vaših podataka o ličnosti od strane tržnog centra Promenada Novi Sad. Pritužba se podnosi Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti „Poverenik“);

h) Pravo na opoziv pristanka – lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak na obradu svojih podataka o ličnosti od strane tržnog centra Promenada Novi Sad u svakom trenutku, ako se obrada zasniva na pristanku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

i) Dodatna prava u vezi sa automatizovanim donošenjem pojedinačnih odluka prilikom pružanja usluga tržnog centra Promenada Novi Sad – imate pravo da se na vas ne primenjuje odluka tržnog centra Promenada Novi Sad doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade koja na vas ima značajan uticaj, a najmanje (a) pravo da se obezbedi učešće fizičkog lica u donošenju odluke, (b) pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom; (c) pravo na obrazloženje odluke; kao i (d) pravo da osporite odluku.

Ta prava (osim prava da kontaktirate Poverenika, koje možete ostvariti pod uslovima koje je utvrdio taj organ, a koje možete videti na njegovoj zvaničnoj internet stranici www.poverenik.rs) mogu se ostvariti, bilo individualno bilo kolektivno, slanjem pisma/poruke na sledeće načine:

a) Poštom, na adresu: Bulevar Milutina Milankovića 9đ, Beograd, Republika Srbija (in atenția NEPI Rockcastle);

b) E-poštom, na e-mail adresu: data.protection.serbia@nepirockcastle.com;

Osim toga, određeno je lice za zaštitu podataka („Predstavnik„) na nivou Grupe, koje možete kontaktirati u slučaju problema u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i ostvarivanjem prava na istu. Predstavnika možete kontaktirati dostavom pisanog, datiranog i potpisanog zahteva na sledeću poštansku adresu: Bulevar Milutina Milankovića 9đ, Beograd, Republika Srbija (in atenția NEPI Rockcastle) ili na sledeću e-mail adresu data.protection.serbia@nepirockcastle.com.