Politika privatnosti

Uvod

Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka

Ovim dokumentom, Pravilnikom o čuvanju tajnosti podataka, uređuje se način na koji Promenada Novi Sad obrađuje podatke o ličnosti korisnika Promenada Novi Sad Internet stranice („Internet stranica“), korisnika Naloga na Internet stranici („Nalog“).
Zaštita vaših podataka o ličnosti tokom poslovanja jedna je od najvažnijih obaveza društva NEPI REAL ESTATE PROJECT ONE DOO („Promenada Novi Sad“) . Zato je naš cilj da vam ponudimo bezbedno iskustvo na internetu uz poštovanje vaših prava na čuvanje tajnosti podataka i zaštitu podataka o ličnosti. Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik br. 87/2018) („Zakon“) , Promenada Novi Sad je u obavezi da obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa načelima obrade i to isključivo u svrhe predviđene ispod i pod bezbednim uslovima.

Načela obrade ličnih podataka

Obrada podataka o ličnosti korisnika Internet stranice/Naloga Promenada Novi Sad vrši se u skladu sa sledećim načelima:

a) Podaci o ličnosti moraju se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose;

b) Podaci o ličnosti moraju se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama;

c) Podaci o ličnosti moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu prikupljanja i/ili obrade;

d) Podaci o ličnosti moraju biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu prikupljanja ili obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave;

e) Podaci o ličnosti moraju se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe prikupljanja, odnosno obrade;

f) Podaci o ličnosti moraju se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Promenada Novi Sad je dužan da čuva tajnost podataka o ličnosti korisnika Internet stranice/Naloga u skladu sa zahtevima Zakona;

g) Promenada Novi Sad mora biti u mogućnosti da predoči primenu načela pod tačkama (a) do (f), zbog čega pravila i uslovi obrade podataka o ličnosti moraju da budu dokumentovani.

Svrhe obrade

Promenada Novi Sad obrađuje samo one podatke o ličnosti koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade.
Podaci o ličnosti obrađuju se u sledeće svrhe, koje ćemo vam uvek predstaviti konkretno i izričito, u principu putem Obaveštenja, ali i na bilo koji drugi način koji se koristi za dostavljanje informacija korisnicima (kao što su posteri, simboli itd.):

a) identifikacija korisnika i omogućavanje pristupa Nalogu, kao i pružanje usluga dostupnih na Nalogu (odnosno omogućavanje korišćenja svih funkcija Naloga);

b) kontaktiranje korisnika putem sredstava za komunikaciju i dostavljanje informacija (koje nisu vezane za oglašavanje);

c) profilisanje korisnika u cilju predstavljanja sadržaja koji su primereni njihovim
interesovanjima i unapređenja pruženih usluga;

d) slanje poruka za potrebe direktnog oglašavanja preko sredstava komunikacije za koja je korisnik dao saglasnost u trenutku preuzimanja Naloga, u svrhu promocije aktivnosti, ponuda i proizvoda šoping centra Promenada Novi Sad, Grupe i njihovih Partnera; oglasne poruke mogu se slati i kao posledica profilisanja, i nezavisno od njega;

e) obavljanje aktivnosti marketinga ili, uopšteno, oglašavanja, kao i provera lojalnosti kupaca i ispitivanje tržišta;

f) obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmenta u šoping centru Promenada Novi Sad;

g) centralizovanje poslovanja i vođenje interne zbirke podataka u kojoj se čuvaju podaci o korisniku, kojima će Promenada Novi Sad moći da pristupi da bi ih koristila (pošto je za korišćenje tih podataka neophodna njihova obrada putem internih aplikacija šoping centra Promenada Novi Sad tokom poslovanja);

h) vršenje internih analiza (uključujući i statističke analize i izveštaje) u vezi sa
portfoliom kupaca, unapređenje i razvoj usluga i sprovođenje istraživanja i analiza tržišta u cilju unapređenja i razvoja usluga šoping centra Promenada Novi Sad, Grupe i Partnera;

i) arhiviranje, rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/žalbi u kojima je Promenada Novi Sad jedna od strana; provera rizika povezanih sa procedurama i postupcima šoping centra Promenada Novi Sad, kao i revizije ili istrage šoping centra Promenada Novi Sad;

j) visok nivo bezbednosti kako kompjuterskih sistema (npr. aplikacija, mreže,
infrastrukture, internet stranice), tako i fizičkih lokacija;

k) pružanje podrške na zahtev korisnika.

Informacije

Svaki put kada dobijemo podatke o ličnosti od vas samih ili od drugih lica, pružićemo vam sledeće informacije:

a) o identitetu i kontakt podacima rukovaoca, kao i lica za zaštitu podataka kod
rukovaoca;

b) o vrsti podataka;

c) o svrsi obrade;

d) o pravnom osnovu za obradu;

e) o postojanju legitimnog interesa šoping centra Promenada Novi Sad po osnovu odredaba zakona/izvršenja ugovora, kao i posledicama vašeg odbijanja;

f) o primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti;

g) o činjenici da nameravamo da iznesemo podatke o ličnosti u drugu državu;

h) o roku čuvanja podataka o ličnosti i

i) o vašim pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Ove informacije biće vam dostupne ili u Obaveštenjima ili putem drugog sredstva komunikacije koji Promenada Novi Sad koristi u te svrhe (kao što su posteri, simboli itd.).

Pristup vašim podacima

Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima (novim ili planiranim primaocima) smo u stanju da dokažemo legitiman interes u skladu sa odredbama Zakona, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.

Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:

a) pružaoci IT usluga (kao što su održavanje i razvoj softvera, održavanje i razvoj internet stranice);

b) pružaoci usluga ispitivanja tržišta, prenosa oglasnih poruka, praćenja saobraćaja i
ponašanja korisnika mrežnih alatki, prilagođavanja različitih vrsta oglašavanja
potrošačima, oglašavanja preko društvenih mreža i oglasnih sadržaja;

c) Društva u okviru Nepi Rockcastle grupe („Grupa“);

d) Upravnik imovine Promenada Novi Sad.
Od tih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da poštuju obavezu čuvanja tajnosti tih podataka i da obezbede visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka.

Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim institucijama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

Bezbednost podataka o ličnosti

Preduzećemo sve potrebne mere bezbednosti da vaše podatke o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani zaštitimo od uništenja, gubitka, nezakonite ili slučajne izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, kao i svih drugih vidova nezakonite obrade. Mere bezbednosti koje primenjujemo u vezi sa vašim podacima o ličnosti imaju sposobnost obezbeđivanja trajne poverljivosti, integriteta, raspoloživosti i otpornosti
sistema i usluga obrade, kao i uspostavljanja ponovne raspoloživosti i pristupa podacima o ličnosti u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata u najkraćem roku.

Svi podaci o ličnosti obrađuju se preko bezbednih stranica koje koriste SSL sistem kriptozaštite, označen simbolom katanca, smeštenim na vrhu prozora čitača. Za više informacija o standardima bezbednosti na Internet stranici pogledajte odeljak „Pomoć“.

Pored toga, vaš nalog je zaštićen lozinkom u cilju čuvanja bezbednosti vaših podataka i poverljivosti informacija poslatih preko Naloga. Promenada Novi Sad ulaže sve potrebne napore i koristi odgovarajuće IT tehnologije da osigura zaštitu i bezbednost podataka koje nam dostavljate.

U slučajevima povrede podataka o ličnosti predviđenim Zakonom, Promenada Novi Sad će na propisan način obavestiti nadležne organe i lica.

Tačnost podataka o ličnosti

Promenada Novi Sad obrađuje podatke o ličnosti koji su tačni i uspostavila je i primenjuje postupke za njihovo redovno ažuriranje. Dakle, Promenada Novi Sad preduzima sve potrebne mere da obezbedi, za potrebe obrade, da svi netačni podaci o ličnosti budu bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni.

Rok čuvanja

Vaši podaci o ličnosti obrađuju se i čuvaju dok je to neophodno, odnosno u roku u kojem vam pružamo usluge Internet stranice/Aplikacije.
Kada odlučite da izbrišete svoj nalog, Promenada Novi Sad će čuvati vaše podatke još 3 godine, u cilju ostvarivanja legitimnog interesa šoping centra Promenada Novi Sad koji se sastoji u mogućnosti pristupa podacima i dostavljanja potrebne dokumentacije u slučaju mogućeg sudskog postupka, pritužbe ili istrage.

Vaša prava

Kao korisnik Internet stranice/Naloga imate sledeća prava, koja možete ostvarivati pojedinačno ili kumulativno, u pogledu vaših podataka o ličnosti koje Promenada Novi Sad ima u posedu:

a) Pravo na pristup – lice na koje se podaci odnose ima pravo da od šoping centra Promenada Novi Sad zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i određene informacije o njima. Promenada Novi Sad na zahtev dostavlja kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Promenada Novi Sad može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose;

b) Pravo na ispravku – lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave i pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave;
Imate i mogućnost da u bilo kom trenutku izmenite svoje podatke klikom na „Moj nalog“, a zatim na „Podešavanja naloga“, kako biste pristupili zbirci vaših podataka o ličnosti, koje možete u bilo kom trenutku izmeniti.

c) Pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“) – u slučajevima izričito
predviđenim zakonom, imate pravo da Promenada Novi Sad izbriše vaše podatke. Brisanje podataka o ličnosti možete zahtevati u sledećim slučajevima:
− podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

− opozivate pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila;

− podnosite prigovor na obradu u skladu sa vašim zakonskim pravom na prigovor;

− podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;

− podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza šoping centra Promenada Novi Sad.

d) Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da se obrada vaših podataka o ličnosti ograniči od strane šoping centra Promenada Novi Sad ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

− osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava šoping centru
Promenada Novi Sad proveru tačnosti podataka o ličnosti;

− obrada je nezakonita, a vi se protivite brisanju podataka o ličnosti;

− Šoping centru Promenada Novi Sad više nisu potrebni podaci o ličnosti za
ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih vi zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;

− podneli ste prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane šoping centra Promenada Novi Sad preteže nad interesima zaštite vaših prava i sloboda.

U tim slučajevima, podaci neće biti dalje obrađivani, već će samo biti pohranjeni.

e) Pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti – ako smatrate da je to
opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u
svakom trenutku podnesete šoping centru Promenada Novi Sad prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti, uključujući i profilisanje, koje se zasniva na legitimnom interesu šoping centra Promenada Novi Sad ili obavljanju poslova u javnom interesu.

Oglasne poruke poslate elektronskim putem mogu sadržati kratke informacije o vašim mogućnostima za podnošenje prigovora na obradu podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja. Ako podnesete prigovor na obradu podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja, vaši podaci o ličnosti neće se dalje obrađivati u tu svrhu.
Pravo na podnošenje prigovora na obradu podataka za potrebe direktnog
oglašavanja koje sprovodi Promenada Novi Sad na raspolaganju je korisnicima kada obrada podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja, u vezi sa proizvodima sličnim već ugovorenima, nije zasnovana na pristanku, već na (i) legitimnom interesu šoping centra Promenada Novi Sad ili (ii) na postojećem ugovornom odnosu sa šoping centrom Promenada Novi Sad.

f) Pravo na prenosivost podataka – lice na koje se podaci odnose ima pravo da
svoje podatke o ličnosti primi od rukovaoca u strukturisanom i čitljivom obliku i ima pravo da zahteva prenos ovih podataka drugom rukovaocu. To pravo se odnosi isključivo na podatke o ličnosti koje ste lično vi dostavili šoping centru Promenada Novi Sad i to isključivo ako se obrada podataka o ličnosti vrši automatizovano, na osnovu ugovora ili pristanka;

g) Pravo na pritužbu – imate pravo da podnesete pritužbu na obradu vaših podataka o ličnosti od strane šoping centra Promenada Novi Sad. Pritužba se podnosi Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti „Poverenik“) ;

h) Pravo na opoziv pristanka – lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak na obradu svojih podataka o ličnosti od strane šoping centra Promenada Novi Sad u svakom trenutku, ako se obrada zasniva na pristanku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. Tako, na primer, imate mogućnost da opozovete pristanak na obradu za potrebe direktnog
oglašavanja.

Pristanak na obradu podataka za potrebe direktnog oglašavanja od strane šoping
centra Promenada Novi Sad možete opozvati na sledeće načine:

− pristupom odeljku „Podešavanja naloga“ u Nalogu;

− slanjem SMS-a ili klikom na link, u zavisnosti od uputstava u odgovarajućem SMS-
u, odnosno e-poruci;

− kontaktiranjem šoping centra Promenada Novi Sad putem ispod navedenih sredstava
komunikacije (tj. pošte i e-pošte).

i) Dodatna prava u vezi sa automatizovanim donošenjem pojedinačnih odluka prilikom pružanja usluga šoping centra Promenada Novi Sad – imate pravo da se na vas ne primenjuje odluka šoping centra Promenada Novi Sad doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade koja na vas ima značajan uticaj, a najmanje (a) pravo da se obezbedi učešće fizičkog lica u donošenju odluke, (b) pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom; (c) pravo na obrazloženje odluke; kao i (d) pravo da osporite odluku.
Ta prava (osim prava da kontaktirate Poverenika, koje možete ostvariti pod uslovima koje je utvrdio taj organ, a koje možete videti na njegovoj zvaničnoj internet straniciwww.poverenik.rs) mogu se ostvariti, bilo individualno bilo kolektivno, slanjem pisma/poruke na sledeće načine:

− Poštom, na adresu: Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, Republika Srbija;
− E-poštom, na e-mail adresu: Data.Protection.Serbia@nepirockcastle.com;

Osim toga, određeno je lice za zaštitu podataka („Predstavnik“) na nivou Grupe, koje možete kontaktirati u slučaju problema u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i ostvarivanjem prava na istu. Predstavnika možete kontaktirati dostavom pisanog, datiranog i potpisanog zahteva na sledeću poštansku adresu: Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, Republika Srbija ili na sledeću e-mail adresu data.protection.serbia@nepirockcastle.com.

Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka i ostala dokumenta u vezi sa obradom
podataka o ličnosti Ovaj Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka predstavlja opšti okvir koji održava načela obrade podataka o ličnosti koja primenjuje Promenada Novi Sad. Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka dopunjuju sledeća dokumenta:

− Obaveštenje Naloga u vezi sa funkcijama obrade podataka o ličnosti ovog sredstva komunikacije i Naloga;

− Obaveštenje aplikacije Data Collector – o funkcijama obrade podataka o ličnosti koji se dobijaju preko aplikacije Data Collector.
Prilikom posete internet stranici www.promenadanovisad.rs („Internet stranica“) , bez obzira na to da li ste registrovali Nalog, Promenada Novi Sad obrađuje sledeće podatke o ličnosti: IP adresu, vrstu čitača, vrstu računara koji se koristi i sistem upotrebe, datum i vreme pristupa i vašu lokaciju. Kada koristite Internet stranicu, postavljamo kolačiće i druga slična tehnička sredstva na vaš računar da vam pomognemo da lakše i efikasnije pristupite
uslugama naše Internet stranice, kao i da vam pružimo te usluge, da ih zaštitimo i unapredimo. Dalje informacije o kolačićima možete naći u Pravilniku o upotrebi kolačića.

Izmene Pravilnika o čuvanju tajnosti podataka

Ovaj Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka poslednji put je ažuriran 21. aprila 2020. godine. Promenada Novi Sad zadržava pravo da u bilo kom trenutku revidira i ažurira ovaj Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka. Dodatne informacije naći ćete u tom ažuriranom dokumentu, na adresi https://promenadanovisad.rs/politika-privatnosti

Stoga vas molimo da proverite odgovarajući član našeg Pravilnika o čuvanju tajnosti podataka prilikom posete Internet stranici, jer se možda izmenio od vaše poslednje posete. Ako imate pitanja u vezi sa informacijama na ovoj strani, molimo vas da nam pišete na adresu data.protection.serbia@nepirockcastle.com

Uslovi poslovanja za Internet stranicu

1. Opšte odredbe

Internet stranica tržnog centra Promenada Novi Sad, dostupna na adresi www.promenadanovisad.rs, u vlasništvu je Nepi Real Estate Project One doo („Promenada Novi Sad“), društva sa sedištem u Srbiji, na adresi Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad Srbija, registrovanog u Registru privrednih subjekata pod brojem 21165719, PIB: 109345294.

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, koje je dostupno ovde: Notification, i Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka, koji je dostupan ovde: Privacy Policy predstavljaju sastavni deo ovih Uslova poslovanja, i daju detaljan opis postupaka prikupljanja, korišćenja i obrade podataka Korisnika Internet stranice, kao i njihovih prava u vezi sa podacima o ličnosti.
Kako bi koristili Internet stranicu, korisnici moraju imati najmanje 16 godina i saglasiti se sa ovim Uslovima poslovanja.
Korisnik, pristupom i korišćenjem Internet stranice, potvrđuje i prihvata ove Uslove poslovanja, kao i ostala pravila poslovanja koja se tiču Internet stranice.
Ako niste saglasni sa ovim Uslovima poslovanja ili nekim njihovim delom, molimo vas da uopšte ne koristite Internet stranicu.

2. Definicije

Internet stranica
https://promenadanovisad.rs/

Društvo
Promenada Novi Sad – Nepi Real Estate Project One doo, društvo sa sedištem u Srbiji, na adresi Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, registrovano u Registru privrednih subjekata pod brojem 21165719, PIB: 109345294, IBAN: 265-1110310001359-93 (RAIFFEISEN BANK a.d. Beograd), koje je deo NEPI Rockcastle grupe.

Grupa
Sva druga društva u okviru NEPI Rockcastle grupe. Listu društava u okviru NEPI Rockcastle grupe možete naći ovde: List of Group Companies

NEPI Rockcastle
Društvo osnovano u skladu sa pravom Ostrva Men pod brojem 001211V, sa sedištem na adresi Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM1 4LN, Et. 2, Anglo International House.

Korisnik/Korisnici
Svaki korisnik/svi korisnici koji se kreću i/ili čitaju i/ili koriste i/ili se prijavljuju na Internet stranici i/ili su prijavljeni za naš Bilten.

Nalog
Odnosi se na zbirku podataka o ličnosti Korisnika koja im omogućava da pristupe svim delovima Internet stranice Društva ili drugih društava NEPI Rockcastle grupe.

Ugovor
Ugovor koji su potpisali Korisnik i Društvo, u skladu sa ovim Uslovima poslovanja.

Partneri treće strane
Partneri treće strane su partneri u čije ime komuniciramo sa Korisnicima, a dele se na: zakupce prostora u tržnim centrima NEPI Rockcastle grupe, partnere iz oblasti mas-medija, saradnike i organizatore događaja.
Kompletna lista Partnera trećih strana ažurira se tromesečno, a možete je naći ovde: List of Third Party Partners.
Partneri treće strane nemaju pristup podacima o ličnosti Korisnika, osim kada Društvo pribavi prethodnu saglasnost Korisnika u tu svrhu.

Partneri povezana lica
Društvo:
FOOTPRINTS FOR RETAIL SRL, društvo sa sedištem u Rumuniji, na adresi Bukurešt, 114-116 Știrbei Vodă street, district 1, PIB: RO38324578, koje zastupa Daniel Mărculescu, u svojstvu trajnog zastupnika administratora The Digital Voyager SRL.

Izjavljuje da je partner – povezano lice Društva u smislu odredaba propisa Republike Srbije i da je predmet njegovog ugovora o saradnji tesno povezan sa izvršenjem obaveza društva prema korisnicima u vezi sa pružanjem usluga na Internet stranici.
Pored toga, obaveštavamo korisnike da su partneri – povezana lica dužni da postupaju u skladu sa obavezama zaštite podataka o ličnosti, koje podatke svaki od partnera – povezanih lica može, nakon registracije tih podataka od strane nekog drugog partnera – povezanog lica, preneti ostalima.

Podaci o ličnosti
Svi podaci u vezi sa Korisnikom koji omogućuju njegovu posrednu ili neposrednu identifikaciju, kao što su, između ostalog, njegovo prezime, ime, pol, datum rođenja, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, bračno stanje, porodično stanje, godine starosti dece itd., a koje dostavlja Korisnik kako bi otvorio Nalog na Internet stranici, prijavio se za Bilten, izražavao mišljenja ili davao predloge, objavljivao materijale, ili u bilo koju drugu svrhu.

Pristanak na obradu podataka o ličnosti
Jeste svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica na koje se podaci odnose, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za Obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Društvo i/ili Partneri povezana lica mogu da odrede lice čiji je zadatak da informiše i savetuje rukovaoca podacima ili obrađivača podataka, kao i zaposlene zadužene za obradu podataka, o njihovim zakonskim obavezama; da vrši nadzor postupanja u skladu sa zakonima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i sa poslovnim pravilima obrađivača podataka koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti; kao i da sarađuje sa nadzornim organom, pri čemu preuzima ulogu tačke kontakta sa nadzornim organom za pitanja vezana za obradu podataka.
Lica za kontakt kod rukovaoca podacima, odnosno Lica za zaštitu podataka o ličnosti koja postupaju u ime njegovog partnera jesu:
Predstavnik Društva ili drugih društava NEPI Rockcastle grupe:

Data.protection.serbia@nepirockcastle.com
Predstavnik Partnera Društva – FOOTPRINTS FOR RETAIL SRL:

Dan Marculescu dan.marculescu@footprintsforretail.com

3. Pristup Internet stranici

Korisnici mogu pristupiti Internet stranici u isključivo informativne svrhe. U tom slučaju, korisnik prima k znanju da neće moći da vidi sve delove Internet stranice pošto je za posetu nekim delovima (kao što su sačuvani proizvodi, zbirke i događaji) potrebno otvoriti Nalog.
Po registraciji Naloga na Internet stranici, Korisnik se može odlučiti za:
– direktno primanje promotivnih ponuda i novosti o tržnom centru (komercijalne ponude, pozivi na događaje, posebne ponude povodom godišnjica i druge vrste informacija), e-poštom ili SMS-om ili

– otvaranje naloga na Internet stranici preko kojeg će primati sadržaje prilagođene njegovim željama u skladu sa njegovim korisničkim profilom.

4. Zaključenje ugovora

Registracija i korišćenje Internet stranice predstavljaju izričitu i nedvosmislenu saglasnost sa zaključenjem Ugovora, uključujući i ove Uslove poslovanja i Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka.
Ugovor između Društva i Korisnika koji želi da otvori Nalog na Internet stranici zaključuje se isključivo ako su ispunjeni svi ispod navedeni uslovi:
Korisnik ima najmanje 16 godina;

Korisnik pristupa Internet stranici www.promenadanovisad.rs;

Korisnik je pažljivo pročitao ove Uslove poslovanja, Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, koje je dostupno ovde: Notification, i Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka, koji je dostupan ovde: Privacy Policy;

Korisnik otvara Nalog tako što popunjava i unosi tačne podatke o sebi, koji su navedeni i u obrascu za registraciju na Internet stranici;

Korisnik prvi put pristupa Nalogu, ili mu pristupa koristeći korisničko ime i lozinku koje nikom neće otkrivati.

U slučaju krađe ili otkrivanja korisničkog imena ili lozinke, molimo vas da obavestite Društvo što je moguće pre, e-poštom na adresu data.protection.serbia@nepirockcastle.com
Ugovor se smatra zaključenim kad Korisnik primi potvrdu o tome od Društva u vidu e-pošte poslate na adresu unetu u trenutku otvaranja Naloga iz člana 3.2 tačka d), osim ako Korisnik ne želi da otvori Nalog na Internet stranici, u kom slučaju se ugovor smatra zaključenim kada su ispunjeni uslovi iz člana 3.2, tačka a) i c). Korisnik, prihvatanjem ovih Uslova poslovanja, prima k znanju da su sve naknadne ili istovremene obaveze u vezi sa ovim Uslovima poslovanja zamenjene ovim Uslovima poslovanja. Ovi Uslovi poslovanja ne stvaraju nikakva prava za treće strane.

5. Trajanje i raskid Ugovora

Ugovor se smatra zaključenim na neodređeno vreme.
Korisnik može u svakom trenutku prestati sa korišćenjem Naloga na Internet stranici tako što će izbrisati Nalog.
Društvo zadržava pravo da, u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštenja suspenduje ili trenutno izbriše Nalog koji je otvorio Korisnik, ako utvrdi da Korisnik ne postupa u skladu sa odredbama ovih Uslova poslovanja ili drugih pravila poslovanja objavljenih na Internet stranici;
Korisnik potvrđuje da, posle raskida Ugovora, neće pokušavati da registruje novi Nalog na Internet stranici, a moći će da koristi Internet stranicu isključivo u informativne svrhe pod uslovima predviđenim članom 3.2, tačke a) i c).
U slučaju raskida Ugovora, odredbe članova 5, 8, 11. i 12. ostaju na snazi.

6. Korišćenje Internet stranice

Korisnici nemaju pravo:
-da pristupe Internet stranici i da je koriste u svrhe i na načine koji se smatraju zloupotrebom;

-da koriste Internet stranicu na način da nanose štetu ili bi mogli da nanesu štetu, odnosno da preduzimaju bilo kakve radnje kojima nanose štetu ili bi mogli da nanesu štetu Internet stranici, ili smanje njenu funkcionalnost, raspoloživost ili dostupnost;

-da koriste Internet stranicu na nezakonit, prevaran ili štetan način ili u vezi sa nekom nezakonitom, prevarnom ili štetnom radnjom;

-da koriste Internet stranicu za kopiranje, čuvanje, iznajmljivanje prostora, prenos, upotrebu, objavu ili distribuciju materijala koji sadrže špijunski softver, računarske viruse, trojanske konje, crve ili druge zloćudne softvere (ili imaju veze sa njima);

-da, bez prethodne pisane saglasnosti Društva, vrše radnje sistematskog ili automatizovanog prikupljanja podataka (uključujući, bez ograničenja, i pristupanje podacima i njihovo prikupljanje) u vezi sa Internet stranicom;

-da koriste podatke prikupljene sa Internet stranice za potrebe direktnog ili indirektnog oglašavanja, uključujući, bez ograničenja, oglašavanje putem e-pošte ili SMS-a, kao i direktno oglašavanje putem telefona ili pošte;

-da koriste podatke koje su prikupili sa Internet stranice da kontaktiraju fizička ili pravna lica ili druga lica i društva.

7. Obrada podataka o ličnosti

Opšti zakonski okvir kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti predviđen je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik br. 87/2018) („Zakon“), koji je na snazi u Republici Srbiji.
Internet stranica www.promenadanovisad.rs koristi kolačiće. Za više informacija o podacima o ličnosti koji se prikupljaju putem kolačića, Korisnik može konsultovati Pravilnik o upotrebi kolačića, koji se nalazi ovde: Cookies Policy.
Kada odlučite da otvorite nalog na Internet stranici šoping centra Promenada Novi Sad („Nalog“), Promenada Novi Sad će obraditi neke vaše podatke o ličnosti, prvenstveno da bi vam pružio traženu uslugu pristupa aplikaciji ili vašem nalogu na Internet stranici.
Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti u ove svrhe, uključujući i informacije o tome kako da opozovete pristanak za obradu, možete naći u Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti, koje se nalazi ovde: Notification, i u Pravilniku o čuvanju tajnosti podataka, koji je dostupan ovde: Privacy Policy;

8. Intelektualna svojina

Društvo poštuje prava intelektualne svojine drugih lica i zahteva od Korisnika da poštuju sva prava intelektualne svojine u vlasništvu Društva ili trećih strana.
Sadržaj i grafički elementi Internet stranice uključujući, bez ograničenja, i čitav tekstualni sadržaj, kao i tehničke izvore svih sadašnjih i budućih usluga i opreme, u vlasništvu su Društva i/ili njegovih poslovnih Partnera, shodno slučaju. Zaštićeni su autorskim pravima, žigovima i drugim zakonima i sporazumima. Društvo ne preuzima odgovornost za verodostojnost prava intelektualne svojine svojih poslovnih Partnera koja se koriste na Internet stranici po osnovu njihove saglasnosti. U slučaju da sadržaj Internet stranice konkretno pominje poslovne Partnere Društva, bilo da je reč o njihovim pravima intelektualne svojine ili aktivnostima koje obavljaju, kao što su oglasne kampanje, proizvodi i usluge, cene itd., Društvo ne snosi odgovornost za tačnost i zakonitost tih podataka, koje su u celosti dostavili njegovi poslovni Partneri, koji sami snose zakonsku odgovornost za taj sadržaj.
Korisnik, upotrebom određenih alatki na Internet stranici, kada je tako navedeno, ustupa Društvu svoja prava intelektualne svojine uključujući, bez ograničenja, prava na tekstovima objavljenim na Internet stranici i datotekama učitanim na Internet stranici.
Korisnici su dužni da poštuju prava intelektualne svojine Društva i njegovih poslovnih Partnera koji se oglašavaju na Internet stranici, u skladu sa važećim propisima. Korisnici nemaju pravo da koriste slike, žigove ili znakove koji pripadaju Društvu ili trećim stranama bez prethodne pisane saglasnosti njihovih titulara.
Korisnici mogu čitati, preuzimati i štampati strane sa Internet stranice isključivo za ličnu upotrebu, uz ograničenja navedena ispod, odnosno u skladu sa drugim odredbama ovih Uslova poslovanja. Svako korišćenje sadržaja u druge svrhe osim lične upotrebe dozvoljeno je isključivo uz prethodnu pisanu saglasnost Društva i uz navođenje izvora informacija.
U tom smislu Korisnici ne smeju:
objavljivati materijale sa Internet stranice (između ostalog, ni na svojim internet stranicama);

prodavati materijale sa Internet stranice, davati ih u zakup ili u podlicencu;

otkrivati materijale sa Internet stranice široj javnosti;

reprodukovati, kopirati, fotokopirati ili koristiti materijale sa Internet stranice za potrebe oglašavanja;

redistribuirati materijale sa Internet stranice, osim određenih sadržaja ili onih sadržaja čija je redistribucija izričito dozvoljena.

Zahtevi za korišćenje sadržaja Internet stranice u druge svrhe osim lične upotrebe dostavljaju se poštom na adresu Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, ili e-poštom na adresu info@promenadanovisad.rs.
Ovi Uslovi poslovanja ne daju Korisnicima nikakva prava, pravo svojine ili učešća u vezi sa Internet stranicom, sadržajem koji je u vlasništvu drugih lica a objavljen je na Internet stranici, žigovima, znakovima i drugim pravima intelektualne svojine čiji je titular Društvo.
S obzirom na to da Društvo želi da poboljša iskustvo Korisnika na Internet stranici, podstiče se izražavanje mišljenja i davanje sugestija; Društvo, međutim, ima pravo da iskoristi te komentare i sugestije bez ikakve obaveze prema Korisnicima.
Mišljenja i sugestije dostavljaju se na adresu šoping centra Promenada Novi Sad, Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, ili e-poštom na adresu info@promenadanovisad.rs.

Odricanje od prava i ustupanje
Slučajevi kada Društvo ne reaguje odmah da bi ostvarilo svoja prava neće se smatrati odricanjem od tih prava ili od njihovog ostvarivanja.
Ako se neka odredba ovih Uslova poslovanja bude smatrala nevažećom ili ništavom, to neće uticati na ostale odredbe, koje ostaju u celosti na snazi, pošto se tumače u najširem smislu koji je dozvoljen zakonom.
U slučajevima opisanim iznad, nevažeća ili ništava odredba zamenjuje se drugom, zakonski prihvatljivom odredbom, koja je najbliža prvobitnoj nameri Društva. To se odnosi i na propuste.
Korisnici ne smeju ustupati, u celosti ili u delu, svoja prava po osnovu ovih Uslova poslovanja.
Društvo može svoja prava u vezi sa Internet stranicom ustupiti nekom od svojih zavisnih društava ili nekom drugom društvu NEPI Rockcastle grupe, ili pravnom sledbeniku.

9. Ograničenje odgovornosti

Društvo stavlja Internet stranicu na raspolaganje Korisnicima TAKVU KAKVA JESTE, SA SVIM NJENIM NEDOSTACIMA i U FORMI U KOJOJ JE STAVLJENA NA RASPOLAGANJE, bez ikakvih izričitih ili implicitnih garancija. PORED TOGA, NE DAJEMO NIKAKVE GARANCIJE U VEZI SA OGLAŠAVANJEM, ZADOVOLJAVAJUĆIM KVALITETOM, ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU SVRHU ILI POTREBU. NE GARANTUJEMO DA ĆE REZULTAT KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE BITI DELOTVORAN ILI BEZBEDAN, NITI DA ĆE ISPUNITI OČEKIVANJA KORISNIKA.
Društvo ne garantuje da će Internet stranica biti stalno dostupna.
Ako su potrebni radovi na održavanju i Internet stranica zbog toga nije dostupna, Društvo će o tome obavestiti Korisnika u trenutku pristupa Internet stranici.

Društvo nije odgovorno za pad interneta/mreže, a naročito za padove zbog kojih neće biti moguć pristup Internet stranici nakon tehničkih ili drugih problema koji nisu pod kontrolom Društva, kao što su viša sila ili greške trećih strana.

Društvo nije odgovorno za netačne i/ili neistinite podatke o ličnosti koje Korisnici dostave, naročito za one koje su dostavila maloletna lica u nameri da stvore utisak da imaju bar 16 godina, kako bi otvorila Nalog na Internet stranici.
Korisnik prihvata da Društvo nema kontrolu ni obavezu da preduzme bilo kakve mere u vezi sa:
-sadržajem kojem je Korisnik pristupio preko Internet stranice;

-uticajem na Korisnika sadržaja kojem je pristup preko Internet stranice;

-tumačenjem ili korišćenjem sadržaja Internet stranice od strane Korisnika;

-radnjama koje Korisnik preduzme nakon pristupa sadržaju Internet stranice;

-sadržajem ili tačnošću, poštovanjem autorskih prava, zakonitošću ili pristojnošću materijala/informacija pronađenih na linkovima prema drugim internet stranicama, politikom čuvanja tajnosti podataka i uslovima poslovanja koje primenjuju te druge internet stranice. Korisnicima se preporučuje da se prethodno obaveste o zakonskim uslovima prikupljanja podataka o ličnosti i pribave ostale informacije u vezi sa njim. Pravila sadržana u ovim Uslovima poslovanja važe samo za podatke koji se prikupljaju preko ove Internet stranice;

-štetom prouzrokovanom greškama, netačnim podacima ili propustom da se ažuriraju informacije objavljene na Internet stranici koje potiču iz spoljnih izvora;

-štetom prouzrokovanom padom Internet stranice ili nemogućnošću pristupa određenim linkovima objavljenim na njoj.

-Društvo nije odgovorno ni za kakvu indirektnu, posebnu ili slučajnu štetu koja proistekne iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Internet stranice.

-Korisnik prima k znanju da proizvodi ili promocije objavljene na Internet stranici ne pripadaju Društvu, već njegovim poslovnim Partnerima, i da su prikazane cene date u informativne svrhe i mogu se nenajavljeno menjati, po kom osnovu Društvo ne snosi nikakvu zakonsku odgovornost. Prezentacije objavljene na Internet stranici u vezi sa proizvodima, uslugama i promocijama predstavljenim na njoj pripadaju isključivo poslovnim Partnerima, koji snose punu zakonsku odgovornost za objavljene informacije.

-Korisnik prima k znanju da Društvo ne snosi nikakvu odgovornost za gubitke, troškove, sudske postupke, tužbe, izdatke i druge obaveze direktno proistekle iz nepostupanja u skladu sa ovim Uslovima poslovanja.

-Korisnik prima k znanju da, ukoliko su cene i druge pojedinosti u vezi sa proizvodima/promocijama poslovnih Partnera Društva pogrešno prikazani, Društvo zadržava pravo da izmeni informacije objavljene na Internet stranici i u tom pogledu ne snosi nikakvu odgovornost.

-Korisnik razume da su sve slike objavljene na Internet stranici date kao primeri i da se isporučeni proizvodi poslovnih Partnera Društva mogu na razne načine razlikovati, kako od samih slika, tako i usled promena u karakteristikama i dizajnu, a Društvo u tom pogledu ne snosi nikakvu odgovornost.

-Društvo garantuje optimalnu funkcionalnost Internet stranice isključivo uz korišćenje čitača Internet Explorer – (najmanje) verzije 9, Google Chrome, Mozilla Firefox ili Safari.

10. Merodavno pravo

Ovi Uslovi poslovanja se uređuju i tumače u skladu pravom Republike Srbije.
Ugovorne strane sve sporove u vezi sa ovim Uslovima poslovanja rešavaju mirnim putem u roku od 15 radnih dana od dostavljanja pisanog obaveštenja o sporu od strane Korisnika. U slučaju da strane ne postignu dogovor, spor se rešava pred nadležnim sudom Republike Srbije.
Potrošači se ne mogu odreći svojih zakonskih prava. Sve ugovorne odredbe kojima se ukidaju ili ograničavaju zakonska prava potrošača nemaju pravno dejstvo.

11. Izmene i dopune Uslova poslovanja

Ovi Uslovi poslovanja ažurirani su 21. aprila 2020. godine.
Promenada Novi Sad zadržava pravo da u bilo kom trenutku revidira ili ažurira ove Uslove poslovanja.

Stoga vas molimo da proverite odgovarajući član Uslova poslovanja prilikom posete Internet stranici, jer se on možda promenio od vaše poslednje posete.
Ukoliko imate pitanja o informacijama sadržanim u ovom paketu, molimo vas da nam pišete na e-mail adresu data.protection.serbia@nepirockcastle.com
U slučaju da neka izmena ili dopuna ima negativan uticaj na prava Korisnika, Društvo će Korisnika obavestiti o tome dostavljanjem poruke na e-mail adrese povezane sa Nalogom.
Korisnik se, nastavkom korišćenja Internet stranice nakon stupanja na snagu određenih izmena ili dopuna, saglašava da postupa u skladu sa tim izmenama i dopunama.
AKO KORISNIK NE ŽELI DA PRIHVATI OVE USLOVE POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE IZMENE I DOPUNE, ON TREBA DA PRESTANE SA KORIŠĆENJEM INTERNET STRANICE.

Skoči na traku sa alatkama

Terms and conditions

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Partners

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

GDPR

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Preferences

Nepi Rockcastle Group

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Data info

Are you sure you want to deactivate your account?

Deactivate

In order to use this feature, you need to login.

Connect with Facebook

sau

Login

Sign up

Choose collection

New collection
Your collections

Back

Please turn your device to portrait