Uslovi poslovanja za Internet stranicu

Opšte odredbe

Internet stranica tržnog centra Promenada Novi Sad, dostupna na adresi www.promenadanovisad.rs, u vlasništvu je Nepi Real Estate Project One doo („Promenada Novi Sad„), društva sa sedištem u Srbiji, na adresi Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad Srbija, registrovanog u Registru privrednih subjekata pod brojem 21165719, PIB: 109345294.
Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, koje je dostupno ovde: Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, i Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka, koji je dostupan ovde: Politika Privatnosti predstavljaju sastavni deo ovih Uslova poslovanja, i daju detaljan opis postupaka prikupljanja, korišćenja i obrade podataka Korisnika Internet stranice, kao i njihovih prava u vezi sa podacima o ličnosti.
Kako bi koristili Internet stranicu, korisnici moraju imati najmanje 16 godina i saglasiti se sa ovim Uslovima poslovanja.
Korisnik, pristupom i korišćenjem Internet stranice, potvrđuje i prihvata ove Uslove poslovanja, kao i ostala pravila poslovanja koja se tiču Internet stranice.
Ako niste saglasni sa ovim Uslovima poslovanja ili nekim njihovim delom, molimo vas da uopšte ne koristite Internet stranicu.

Definicije

Internet stranica
https://promenadanovisad.rs/

Društvo
Promenada Novi Sad – Nepi Real Estate Project One doo, društvo sa sedištem u Srbiji, na adresi Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, registrovano u Registru privrednih subjekata pod brojem 21165719, PIB: 109345294, IBAN: 265-1110310001359-93 (RAIFFEISEN BANK a.d. Beograd), koje je deo NEPI Rockcastle grupe.

Grupa
Sva druga društva u okviru NEPI Rockcastle grupe. Listu društava u okviru NEPI Rockcastle grupe možete naći ovde: Lista grupa kompanije

 

NEPI Rockcastle
Društvo osnovano u skladu sa pravom Ostrva Men pod brojem 001211V, sa sedištem na adresi Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM1 4LN, Et. 2, Anglo International House.

Korisnik/Korisnici
Svaki korisnik/svi korisnici koji se kreću i/ili čitaju i/ili koriste i/ili se prijavljuju na Internet stranici i/ili su prijavljeni za naš Bilten.

Nalog
Odnosi se na zbirku podataka o ličnosti Korisnika koja im omogućava da pristupe svim delovima Internet stranice Društva ili drugih društava NEPI Rockcastle grupe.

Ugovor
Ugovor koji su potpisali Korisnik i Društvo, u skladu sa ovim Uslovima poslovanja.

Partneri treće strane
Partneri treće strane su partneri u čije ime komuniciramo sa Korisnicima, a dele se na: zakupce prostora u tržnim centrima NEPI Rockcastle grupe, partnere iz oblasti mas-medija, saradnike i organizatore događaja.
Kompletna lista Partnera trećih strana ažurira se tromesečno, a možete je naći ovde:  Lista saradnika i partnera 
Partneri treće strane nemaju pristup podacima o ličnosti Korisnika, osim kada Društvo pribavi prethodnu saglasnost Korisnika u tu svrhu.

Partneri povezana lica
Društvo:
FOOTPRINTS FOR RETAIL SRL, društvo sa sedištem u Rumuniji, na adresi Bukurešt, 114-116 Știrbei Vodă street, district 1, PIB: RO38324578, koje zastupa Daniel Mărculescu, u svojstvu trajnog zastupnika administratora The Digital Voyager SRL.

Izjavljuje da je partner – povezano lice Društva u smislu odredaba propisa Republike Srbije i da je predmet njegovog ugovora o saradnji tesno povezan sa izvršenjem obaveza društva prema korisnicima u vezi sa pružanjem usluga na Internet stranici.
Pored toga, obaveštavamo korisnike da su partneri – povezana lica dužni da postupaju u skladu sa obavezama zaštite podataka o ličnosti, koje podatke svaki od partnera – povezanih lica može, nakon registracije tih podataka od strane nekog drugog partnera – povezanog lica, preneti ostalima.

Podaci o ličnosti
Svi podaci u vezi sa Korisnikom koji omogućuju njegovu posrednu ili neposrednu identifikaciju, kao što su, između ostalog, njegovo prezime, ime, pol, datum rođenja, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, bračno stanje, porodično stanje, godine starosti dece itd., a koje dostavlja Korisnik kako bi otvorio Nalog na Internet stranici, prijavio se za Bilten, izražavao mišljenja ili davao predloge, objavljivao materijale, ili u bilo koju drugu svrhu.

Pristanak na obradu podataka o ličnosti
Jeste svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica na koje se podaci odnose, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za Obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Društvo i/ili Partneri povezana lica mogu da odrede lice čiji je zadatak da informiše i savetuje rukovaoca podacima ili obrađivača podataka, kao i zaposlene zadužene za obradu podataka, o njihovim zakonskim obavezama; da vrši nadzor postupanja u skladu sa zakonima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i sa poslovnim pravilima obrađivača podataka koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti; kao i da sarađuje sa nadzornim organom, pri čemu preuzima ulogu tačke kontakta sa nadzornim organom za pitanja vezana za obradu podataka.
Lica za kontakt kod rukovaoca podacima, odnosno Lica za zaštitu podataka o ličnosti koja postupaju u ime njegovog partnera jesu:
Predstavnik Društva ili drugih društava NEPI Rockcastle grupe:

Data.protection.serbia@nepirockcastle.com
Predstavnik Partnera Društva – FOOTPRINTS FOR RETAIL SRL:

Dan Marculescu dan.marculescu@footprintsforretail.com

Pristup Internet stranici

Korisnici mogu pristupiti Internet stranici u isključivo informativne svrhe. U tom slučaju, korisnik prima k znanju da neće moći da vidi sve delove Internet stranice pošto je za posetu nekim delovima (kao što su sačuvani proizvodi, zbirke i događaji) potrebno otvoriti Nalog.
Po registraciji Naloga na Internet stranici, Korisnik se može odlučiti za:
direktno primanje promotivnih ponuda i novosti o tržnom centru (komercijalne ponude, pozivi na događaje, posebne ponude povodom godišnjica i druge vrste informacija), e-poštom ili SMS-om ili

otvaranje naloga na Internet stranici preko kojeg će primati sadržaje prilagođene njegovim željama u skladu sa njegovim korisničkim profilom.

Zaključenje ugovora

Registracija i korišćenje Internet stranice predstavljaju izričitu i nedvosmislenu saglasnost sa zaključenjem Ugovora, uključujući i ove Uslove poslovanja i Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka.
Ugovor između Društva i Korisnika koji želi da otvori Nalog na Internet stranici zaključuje se isključivo ako su ispunjeni svi ispod navedeni uslovi:
Korisnik ima najmanje 16 godina;

Korisnik pristupa Internet stranici www.promenadanovisad.rs;

Korisnik je pažljivo pročitao ove Uslove poslovanja, Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, koje je dostupno ovde: Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, i Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka, koji je dostupan ovde: Politika privatnosti;

Korisnik otvara Nalog tako što popunjava i unosi tačne podatke o sebi, koji su navedeni i u obrascu za registraciju na Internet stranici;

Korisnik prvi put pristupa Nalogu, ili mu pristupa koristeći korisničko ime i lozinku koje nikom neće otkrivati.

U slučaju krađe ili otkrivanja korisničkog imena ili lozinke, molimo vas da obavestite Društvo što je moguće pre, e-poštom na adresu data.protection.serbia@nepirockcastle.com
Ugovor se smatra zaključenim kad Korisnik primi potvrdu o tome od Društva u vidu e-pošte poslate na adresu unetu u trenutku otvaranja Naloga iz člana 3.2 tačka d), osim ako Korisnik ne želi da otvori Nalog na Internet stranici, u kom slučaju se ugovor smatra zaključenim kada su ispunjeni uslovi iz člana 3.2, tačka a) i c).
Korisnik, prihvatanjem ovih Uslova poslovanja, prima k znanju da su sve naknadne ili istovremene obaveze u vezi sa ovim Uslovima poslovanja zamenjene ovim Uslovima poslovanja. Ovi Uslovi poslovanja ne stvaraju nikakva prava za treće strane.

Trajanje i raskid Ugovora

Ugovor se smatra zaključenim na neodređeno vreme.
Korisnik može u svakom trenutku prestati sa korišćenjem Naloga na Internet stranici tako što će izbrisati Nalog.
Društvo zadržava pravo da, u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštenja suspenduje ili trenutno izbriše Nalog koji je otvorio Korisnik, ako utvrdi da Korisnik ne postupa u skladu sa odredbama ovih Uslova poslovanja ili drugih pravila poslovanja objavljenih na Internet stranici;
Korisnik potvrđuje da, posle raskida Ugovora, neće pokušavati da registruje novi Nalog na Internet stranici, a moći će da koristi Internet stranicu isključivo u informativne svrhe pod uslovima predviđenim članom 3.2, tačke a) i c).
U slučaju raskida Ugovora, odredbe članova 5, 8, 11. i 12. ostaju na snazi.

Korišćenje Internet stranice

Korisnici nemaju pravo:
da pristupe Internet stranici i da je koriste u svrhe i na načine koji se smatraju zloupotrebom;

da koriste Internet stranicu na način da nanose štetu ili bi mogli da nanesu štetu, odnosno da preduzimaju bilo kakve radnje kojima nanose štetu ili bi mogli da nanesu štetu Internet stranici, ili smanje njenu funkcionalnost, raspoloživost ili dostupnost;

da koriste Internet stranicu na nezakonit, prevaran ili štetan način ili u vezi sa nekom nezakonitom, prevarnom ili štetnom radnjom;

da koriste Internet stranicu za kopiranje, čuvanje, iznajmljivanje prostora, prenos, upotrebu, objavu ili distribuciju materijala koji sadrže špijunski softver, računarske viruse, trojanske konje, crve ili druge zloćudne softvere (ili imaju veze sa njima);

da, bez prethodne pisane saglasnosti Društva, vrše radnje sistematskog ili automatizovanog prikupljanja podataka (uključujući, bez ograničenja, i pristupanje podacima i njihovo prikupljanje) u vezi sa Internet stranicom;

da koriste podatke prikupljene sa Internet stranice za potrebe direktnog ili indirektnog oglašavanja, uključujući, bez ograničenja, oglašavanje putem e-pošte ili SMS-a, kao i direktno oglašavanje putem telefona ili pošte;

da koriste podatke koje su prikupili sa Internet stranice da kontaktiraju fizička ili pravna lica ili druga lica i društva.

Obrada podataka o ličnosti

Opšti zakonski okvir kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti predviđen je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik br. 87/2018) („Zakon“), koji je na snazi u Republici Srbiji.
Internet stranica www.promenadanovisad.rs koristi kolačiće. Za više informacija o podacima o ličnosti koji se prikupljaju putem kolačića, Korisnik može konsultovati Pravilnik o upotrebi kolačića, koji se nalazi ovde: Pravilnik o upotrebi i podešavanju kolačića.
Kada odlučite da otvorite nalog na Internet stranici šoping centra Promenada Novi Sad („Nalog“), Promenada Novi Sad će obraditi neke vaše podatke o ličnosti, prvenstveno da bi vam pružio traženu uslugu pristupa aplikaciji ili vašem nalogu na Internet stranici.
Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti u ove svrhe, uključujući i informacije o tome kako da opozovete pristanak za obradu, možete naći u Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti, koje se nalazi ovde: Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u prostorijama tržnog centra, i u Pravilniku o čuvanju tajnosti podataka, koji je dostupan ovde: Politika privatnosti;

Intelektualna svojina

Društvo poštuje prava intelektualne svojine drugih lica i zahteva od Korisnika da poštuju sva prava intelektualne svojine u vlasništvu Društva ili trećih strana.
Sadržaj i grafički elementi Internet stranice uključujući, bez ograničenja, i čitav tekstualni sadržaj, kao i tehničke izvore svih sadašnjih i budućih usluga i opreme, u vlasništvu su Društva i/ili njegovih poslovnih Partnera, shodno slučaju. Zaštićeni su autorskim pravima, žigovima i drugim zakonima i sporazumima. Društvo ne preuzima odgovornost za verodostojnost prava intelektualne svojine svojih poslovnih Partnera koja se koriste na Internet stranici po osnovu njihove saglasnosti. U slučaju da sadržaj Internet stranice konkretno pominje poslovne Partnere Društva, bilo da je reč o njihovim pravima intelektualne svojine ili aktivnostima koje obavljaju, kao što su oglasne kampanje, proizvodi i usluge, cene itd., Društvo ne snosi odgovornost za tačnost i zakonitost tih podataka, koje su u celosti dostavili njegovi poslovni Partneri, koji sami snose zakonsku odgovornost za taj sadržaj.
Korisnik, upotrebom određenih alatki na Internet stranici, kada je tako navedeno, ustupa Društvu svoja prava intelektualne svojine uključujući, bez ograničenja, prava na tekstovima objavljenim na Internet stranici i datotekama učitanim na Internet stranici.
Korisnici su dužni da poštuju prava intelektualne svojine Društva i njegovih poslovnih Partnera koji se oglašavaju na Internet stranici, u skladu sa važećim propisima. Korisnici nemaju pravo da koriste slike, žigove ili znakove koji pripadaju Društvu ili trećim stranama bez prethodne pisane saglasnosti njihovih titulara.
Korisnici mogu čitati, preuzimati i štampati strane sa Internet stranice isključivo za ličnu upotrebu, uz ograničenja navedena ispod, odnosno u skladu sa drugim odredbama ovih Uslova poslovanja. Svako korišćenje sadržaja u druge svrhe osim lične upotrebe dozvoljeno je isključivo uz prethodnu pisanu saglasnost Društva i uz navođenje izvora informacija.
U tom smislu Korisnici ne smeju:
objavljivati materijale sa Internet stranice (između ostalog, ni na svojim internet stranicama);

prodavati materijale sa Internet stranice, davati ih u zakup ili u podlicencu;

otkrivati materijale sa Internet stranice široj javnosti;

reprodukovati, kopirati, fotokopirati ili koristiti materijale sa Internet stranice za potrebe oglašavanja;

redistribuirati materijale sa Internet stranice, osim određenih sadržaja ili onih sadržaja čija je redistribucija izričito dozvoljena.

Zahtevi za korišćenje sadržaja Internet stranice u druge svrhe osim lične upotrebe dostavljaju se poštom na adresu Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, ili e-poštom na adresu info@promenadanovisad.rs.
Ovi Uslovi poslovanja ne daju Korisnicima nikakva prava, pravo svojine ili učešća u vezi sa Internet stranicom, sadržajem koji je u vlasništvu drugih lica a objavljen je na Internet stranici, žigovima, znakovima i drugim pravima intelektualne svojine čiji je titular Društvo.
S obzirom na to da Društvo želi da poboljša iskustvo Korisnika na Internet stranici, podstiče se izražavanje mišljenja i davanje sugestija; Društvo, međutim, ima pravo da iskoristi te komentare i sugestije bez ikakve obaveze prema Korisnicima.
Mišljenja i sugestije dostavljaju se na adresu šoping centra Promenada Novi Sad, Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, ili e-poštom na adresu info@promenadanovisad.rs.
Odricanje od prava i ustupanje
Slučajevi kada Društvo ne reaguje odmah da bi ostvarilo svoja prava neće se smatrati odricanjem od tih prava ili od njihovog ostvarivanja.
Ako se neka odredba ovih Uslova poslovanja bude smatrala nevažećom ili ništavom, to neće uticati na ostale odredbe, koje ostaju u celosti na snazi, pošto se tumače u najširem smislu koji je dozvoljen zakonom.
U slučajevima opisanim iznad, nevažeća ili ništava odredba zamenjuje se drugom, zakonski prihvatljivom odredbom, koja je najbliža prvobitnoj nameri Društva. To se odnosi i na propuste.
Korisnici ne smeju ustupati, u celosti ili u delu, svoja prava po osnovu ovih Uslova poslovanja.
Društvo može svoja prava u vezi sa Internet stranicom ustupiti nekom od svojih zavisnih društava ili nekom drugom društvu NEPI Rockcastle grupe, ili pravnom sledbeniku.

Ograničenje odgovornosti

Društvo stavlja Internet stranicu na raspolaganje Korisnicima TAKVU KAKVA JESTE, SA SVIM NJENIM NEDOSTACIMA i U FORMI U KOJOJ JE STAVLJENA NA RASPOLAGANJE, bez ikakvih izričitih ili implicitnih garancija. PORED TOGA, NE DAJEMO NIKAKVE GARANCIJE U VEZI SA OGLAŠAVANJEM, ZADOVOLJAVAJUĆIM KVALITETOM, ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU SVRHU ILI POTREBU. NE GARANTUJEMO DA ĆE REZULTAT KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE BITI DELOTVORAN ILI BEZBEDAN, NITI DA ĆE ISPUNITI OČEKIVANJA KORISNIKA.
Društvo ne garantuje da će Internet stranica biti stalno dostupna.
Ako su potrebni radovi na održavanju i Internet stranica zbog toga nije dostupna, Društvo će o tome obavestiti Korisnika u trenutku pristupa Internet stranici.
Društvo nije odgovorno za pad interneta/mreže, a naročito za padove zbog kojih neće biti moguć pristup Internet stranici nakon tehničkih ili drugih problema koji nisu pod kontrolom Društva, kao što su viša sila ili greške trećih strana.
Društvo nije odgovorno za netačne i/ili neistinite podatke o ličnosti koje Korisnici dostave, naročito za one koje su dostavila maloletna lica u nameri da stvore utisak da imaju bar 16 godina, kako bi otvorila Nalog na Internet stranici.
Korisnik prihvata da Društvo nema kontrolu ni obavezu da preduzme bilo kakve mere u vezi sa:
sadržajem kojem je Korisnik pristupio preko Internet stranice;

uticajem na Korisnika sadržaja kojem je pristup preko Internet stranice;

tumačenjem ili korišćenjem sadržaja Internet stranice od strane Korisnika;

radnjama koje Korisnik preduzme nakon pristupa sadržaju Internet stranice;

sadržajem ili tačnošću, poštovanjem autorskih prava, zakonitošću ili pristojnošću materijala/informacija pronađenih na linkovima prema drugim internet stranicama, politikom čuvanja tajnosti podataka i uslovima poslovanja koje primenjuju te druge internet stranice. Korisnicima se preporučuje da se prethodno obaveste o zakonskim uslovima prikupljanja podataka o ličnosti i pribave ostale informacije u vezi sa njim. Pravila sadržana u ovim Uslovima poslovanja važe samo za podatke koji se prikupljaju preko ove Internet stranice;

štetom prouzrokovanom greškama, netačnim podacima ili propustom da se ažuriraju informacije objavljene na Internet stranici koje potiču iz spoljnih izvora;

štetom prouzrokovanom padom Internet stranice ili nemogućnošću pristupa određenim linkovima objavljenim na njoj.

Društvo nije odgovorno ni za kakvu indirektnu, posebnu ili slučajnu štetu koja proistekne iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Internet stranice.

Korisnik prima k znanju da proizvodi ili promocije objavljene na Internet stranici ne pripadaju Društvu, već njegovim poslovnim Partnerima, i da su prikazane cene date u informativne svrhe i mogu se nenajavljeno menjati, po kom osnovu Društvo ne snosi nikakvu zakonsku odgovornost. Prezentacije objavljene na Internet stranici u vezi sa proizvodima, uslugama i promocijama predstavljenim na njoj pripadaju isključivo poslovnim Partnerima, koji snose punu zakonsku odgovornost za objavljene informacije.

Korisnik prima k znanju da Društvo ne snosi nikakvu odgovornost za gubitke, troškove, sudske postupke, tužbe, izdatke i druge obaveze direktno proistekle iz nepostupanja u skladu sa ovim Uslovima poslovanja.

Korisnik prima k znanju da, ukoliko su cene i druge pojedinosti u vezi sa proizvodima/promocijama poslovnih Partnera Društva pogrešno prikazani, Društvo zadržava pravo da izmeni informacije objavljene na Internet stranici i u tom pogledu ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnik razume da su sve slike objavljene na Internet stranici date kao primeri i da se isporučeni proizvodi poslovnih Partnera Društva mogu na razne načine razlikovati, kako od samih slika, tako i usled promena u karakteristikama i dizajnu, a Društvo u tom pogledu ne snosi nikakvu odgovornost.

Društvo garantuje optimalnu funkcionalnost Internet stranice isključivo uz korišćenje čitača Internet Explorer – (najmanje) verzije 9, Google Chrome, Mozilla Firefox ili Safari.

Merodavno pravo

Ovi Uslovi poslovanja se uređuju i tumače u skladu pravom Republike Srbije.
Ugovorne strane sve sporove u vezi sa ovim Uslovima poslovanja rešavaju mirnim putem u roku od 15 radnih dana od dostavljanja pisanog obaveštenja o sporu od strane Korisnika. U slučaju da strane ne postignu dogovor, spor se rešava pred nadležnim sudom Republike Srbije.
Potrošači se ne mogu odreći svojih zakonskih prava. Sve ugovorne odredbe kojima se ukidaju ili ograničavaju zakonska prava potrošača nemaju pravno dejstvo.

Izmene i dopune Uslova poslovanja

Ovi Uslovi poslovanja ažurirani su 3. februara 2022. godine.
Promenada Novi Sad zadržava pravo da u bilo kom trenutku revidira ili ažurira ove Uslove poslovanja.
Stoga vas molimo da proverite odgovarajući član Uslova poslovanja prilikom posete Internet stranici, jer se on možda promenio od vaše poslednje posete.
Ukoliko imate pitanja o informacijama sadržanim u ovom paketu, molimo vas da nam pišete na e-mail adresu data.protection.serbia@nepirockcastle.com
U slučaju da neka izmena ili dopuna ima negativan uticaj na prava Korisnika, Društvo će Korisnika obavestiti o tome dostavljanjem poruke na e-mail adrese povezane sa Nalogom.
Korisnik se, nastavkom korišćenja Internet stranice nakon stupanja na snagu određenih izmena ili dopuna, saglašava da postupa u skladu sa tim izmenama i dopunama.
AKO KORISNIK NE ŽELI DA PRIHVATI OVE USLOVE POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE IZMENE I DOPUNE, ON TREBA DA PRESTANE SA KORIŠĆENJEM INTERNET STRANICE.

Skoči na traku sa alatkama

Terms and conditions

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Partners

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

GDPR

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Preferences

Nepi Rockcastle Group

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Data info

Are you sure you want to deactivate your account?

Deactivate

In order to use this feature, you need to login.

Connect with Facebook

sau

Login

Sign up

Choose collection

New collection
Your collections

Back

Please turn your device to portrait