Opšte odredbe

 

Internet stranice tržnog centra Promenada Novi Sad, dostupna na adresi www.promenadanovisad.rs, u svojini je Nepi Real Estate Project One doo („Promenada Novi Sad„), srpskog društva sa sedištem na adresi Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, Republika Srbija, registrovanog u Registru privrednih subjekata, MB 21165719, PIB 109345294.

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, koje je dostupno OVDE, i Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka, koji je dostupan OVDE, predstavljaju sastavni deo ovih Uslova poslovanja, i daju detaljan opis postupaka prikupljanja, korišćenja i obrade podataka

Korisnika Internet stranice, kao i njihovih prava u vezi sa podacima o ličnosti. Korisnik, da bi koristio Internet stranicu, mora imati najmanje 16 godina i saglasiti se sa ovim Uslovima poslovanja.

Korisnik, pristupom i korišćenjem Internet stranice, potvrđuje i prihvata ove Uslove poslovanja, kao i ostala pravila poslovanja koja se tiču Internet stranice.

Ako niste saglasni sa ovim Uslovima poslovanja ili nekim njihovim delom, molimo vas da uopšte ne koristite Internet stranicu.

Definicije

 

Internet stranica

https://promenadanovisad.rs/

Društvo

Promenada Novi Sad – Nepi Real Estate Project One doo, društvo sa sedištem u Republici Srbiji, na adresi Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, Republika Srbija, registrovano u Registru privrednih subjekata, MB 21165719, PIB 109345294, IBAN: 265-1110310001359-93 (RAIFFEISEN BANK a.d. Beograd), koje deo NEPI Rockcastle Grupe.

Grupa

Sva ostala društva u okviru NEPI Rockcastle Grupe. Listu društava u okviru NEPI Rockcastle grupe možete naći ovde: www.nepirockcastle.com

NEPI Rockcastle S.A. Društvo osnovano u skladu sa pravom Luksemburga pod brojem B267528, sa sedištem na adresi 7B, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Korisnik/Korisnici

Svaki korisnik/svi korisnici koji se kreću i/ili čitaju i/ili koriste i/ili se prijavljuju na Internet stranici i/ili su prijavljeni za naš Bilten.

Ugovor

Ugovor koji su potpisali Korisnik i Društvo, u skladu sa ovim Uslovima poslovanja.

Partneri treća lica

Partneri treća lica su partneri u čije ime komuniciramo sa Korisnicima, a dele se na: zakupce prostora u tržnim centrima NEPI Rockcastle Grupe, partnere iz oblasti mas-medija, saradnike i organizatore događaja. Kompletna lista Partnera trećih lica u Promenadi Novi Sad ažurira se tromesečno, a možete je naći OVDE. Partneri treća lica nemaju pristup podacima o ličnosti Korisnika, osim kada Društvo pribavi prethodnu saglasnost Korisnika u tu svrhu.

 

Zajednički partneri

Društva:

  • Dobavljač rešenja za upravljanje odnosima s kupcima (CRM)
  • Pružaoci usluga razvoja i održavanja Internet stranice

Izjavljuju da su zajednički partneri Društva u smislu odredaba propisa Evropske unije i da je predmet ugovora o saradnji tesno povezan sa izvršenjem obaveza Društva prema korisnicima u vezi sa pružanjem usluga na Internet stranici.

Zajednički partneri dužni su da postupaju u skladu sa obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti kojima imaju pristup ili su ih primili od Društva ili nekog drugog društva u okviru Grupe.

Podaci o ličnosti

Svi podaci u vezi sa Korisnikom koji omogućuju njegovu posrednu ili neposrednu identifikaciju, kao što su, između ostalog, njegovo prezime, ime, pol, datum rođenja, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, bračno stanje, porodično stanje, godine starosti dece itd., a koje dostavlja Korisnik u cilju učešća u kampanjama, prijave za Bilten, dostavljanja mišljenja i sugestija, objave materijala ili u neku drugu svrhu.

Pristanak na obradu podataka o ličnosti

je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje lica na koje se podaci odnose, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za Obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Društvo i/ili Zajednički partneri određuju lice čiji je zadatak da informiše i savetuje rukovaoca podataka ili obrađivača podataka, kao i zaposlene zadužene za obradu podataka, o njihovim zakonskim obavezama; da vrši nadzor usklađenosti sa zakonima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i sa poslovnim pravilima obrađivača podataka koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti; kao i da sarađuje sa nadzornim organom, pri čemu preuzima ulogu tačke kontakta sa nadzornim organom za pitanja vezana za obradu podataka.

Lice za kontakt u Društvu ili drugim društvima NEPI Rockcastle Grupe, tačnije Lice za zaštitu podataka o ličnosti, dostupno je na adresi: Data.protection.serbia@nepirockcastle.com

 

Pristup Internet stranici

Korisnici mogu da pristupe Internet stranici na adresi www.promenadanovisad.rs;

Zaključenje ugovora

Registracija i korišćenje Internet stranice predstavljaju izričitu i nedvosmislenu saglasnost sa zaključenjem Ugovora, uključujući i ove Uslove poslovanja.

Ugovor između Društva i Korisnika koji želi da otvori Nalog na Internet stranici zaključuje se isključivo ako su ispunjeni svi ispod navedeni uslovi:

·  Korisnik pristupa internet stranici www.promenadanovisad.rs

·  Korisnik je pažljivo pročitao ove Uslove poslovanja, Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, koje je dostupno ovde: OVDE , i Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka, koji je dostupan OVDE;

Korisnik, prihvatanjem ovih Uslova poslovanja, prima k znanju da su sve naknadne ili istovremene obaveze u vezi sa ovim Uslovima poslovanja zamenjene ovim Uslovima poslovanja. Ovi Uslovi poslovanja ne stvaraju nikakva prava trećih lica.

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor se smatra zaključenim na neodređeno vreme.

Korišćenje Internet stranice

Korisnici nemaju pravo:

· da pristupe Internet stranici i da je koriste u svrhe i na načine koji se smatraju zloupotrebom;

· da koriste Internet stranicu na način da nanose štetu ili bi mogli da nanesu štetu, odnosno da preduzimaju bilo kakve radnje kojima nanose štetu ili bi mogli da nanesu štetu Internet stranici, ili smanje njenu funkcionalnost, raspoloživost ili dostupnost;

· da koriste Internet stranicu na nezakonit, prevaran ili štetan način ili u vezi sa nekom nezakonitom, prevarnom ili štetnom radnjom;

· da koriste Internet stranicu za kopiranje, čuvanje, iznajmljivanje prostora, prenos, upotrebu, objavu ili distribuciju materijala koji sadrže špijunski softver, računarske viruse, trojanske konje, crve ili druge zloćudne softvere (ili imaju veze sa njima);

· da, bez prethodne pisane saglasnosti Društva, vrše radnje sistematskog ili automatizovanog prikupljanja podataka (uključujući, bez ograničenja, i pristupanje podacima i njihovo prikupljanje) u vezi sa Internet stranicom;·

· da koriste podatke prikupljene sa Internet stranice za potrebe direktnog ili indirektnog oglašavanja, uključujući, bez ograničenja, oglašavanje putem e-pošte ili SMS-a, kao i direktno oglašavanje putem telefona ili pošte;

·  da koriste podatke koje su prikupili sa Internet stranice da kontaktiraju fizička ili pravna lica ili druga lica i društva.

Obrada podataka o ličnosti

Opšti zakonski okvir kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti dat je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018) („Zakon„), koji je na snazi u Republici Srbiji.
Internet stranica www.promenadanovisad.rs koristi kolačiće. Za više informacija o podacima o ličnosti koji se prikupljaju putem kolačića, Korisnik može konsultovati Pravilnik o upotrebi kolačića, koji se nalazi ovde: Cookies Policy.
Kada odlučite da otvorite nalog na Internet stranici www.promenadanovisad.rs („Nalog„), Promenada Novi Sad će obraditi neke vaše podatke o ličnosti, prvenstveno da bi vam pružila traženu uslugu pristupa aplikaciji ili vašem nalogu na Internet stranici.
Više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti prilikom posete Internet stranici, kao i prilikom prijave za kampanje koje Društvo organizuje preko Internet stranice, uključujući i informacije o tome kako da opozovete pristanak za obradu, naći ćete u Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti, koje se nalazi OVDE i Pravilniku o čuvanju tajnosti podataka, koji se nalazi OVDE.

Intelektualna svojina

Društvo poštuje prava intelektualne svojine drugih lica i zahteva od Korisnika da poštuju sva prava intelektualne svojine u vlasništvu Društva ili trećih lica.

Sadržaj i grafički elementi Internet stranice uključujući, bez ograničenja, i čitav tekstualni sadržaj, kao i tehničke izvore svih sadašnjih i budućih usluga i opreme, u vlasništvu su Društva i/ili njegovih poslovnih Partnera, shodno slučaju. Zaštićeni su autorskim pravima, žigovima i drugim zakonima i sporazumima. Društvo ne preuzima odgovornost za verodostojnost prava intelektualne svojine svojih poslovnih Partnera koja se koriste na Internet stranici po osnovu njihove saglasnosti. U slučaju da sadržaj Internet stranice konkretno pominje poslovne Partnere Društva, bilo da je reč o njihovim pravima intelektualne svojine ili aktivnostima koje obavljaju, kao što su oglasne kampanje, proizvodi i usluge, cene itd., Društvo ne snosi odgovornost za tačnost i zakonitost tih podataka, koje su u celosti dostavili njegovi poslovni Partneri, koji sami snose zakonsku odgovornost za taj sadržaj.

Korisnik, upotrebom određenih alatki na Internet stranici, kada je tako navedeno, ustupa Društvu svoja prava intelektualne svojine uključujući, bez ograničenja, prava na tekstovima objavljenim na Internet stranici i datotekama učitanim na Internet stranici.

Korisnici su dužni da poštuju prava intelektualne svojine Društva i njegovih poslovnih Partnera koji se oglašavaju na Internet stranici, u skladu sa važećim propisima. Korisnici nemaju pravo da koriste slike, žigove ili znakove koji pripadaju Društvu ili trećim licima bez prethodne pisane saglasnosti njihovih titulara.

Korisnici mogu čitati, preuzimati i štampati strane sa Internet stranice isključivo za ličnu upotrebu, uz ograničenja navedena ispod, odnosno u skladu sa drugim odredbama ovih Uslova poslovanja. Svako korišćenje sadržaja u druge svrhe osim lične upotrebe dozvoljeno je isključivo uz prethodnu pisanu saglasnost Društva i uz navođenje izvora informacija.

U tom smislu Korisnik ne sme:

· objavljivati materijale sa Internet stranice (između ostalog, ni na svojim internet stranicama);

· prodavati materijale sa Internet stranice, davati ih u zakup ili u podlicencu;

· otkrivati materijale sa Internet stranice široj javnosti;

· reprodukovati, kopirati, fotokopirati ili koristiti materijale sa Internet stranice za potrebe oglašavanja;

· redistribuirati materijale sa Internet stranice, osim određenih sadržaja ili onih sadržaja čija je redistribucija izričito dozvoljena.

Zahtevi za korišćenje sadržaja Internet stranice u druge svrhe osim lične upotrebe dostavljaju se poštom na adresu Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, ili e-poštom na adresu info@promenadanovisad.rs

Ovi Uslovi poslovanja ne daju Korisnicima nikakva prava, pravo svojine ili učešća u vezi sa Internet stranicom, sadržajem koji je u vlasništvu drugih lica a objavljen je na Internet stranici, žigovima, znakovima i drugim pravima intelektualne svojine čiji je titular Društvo.

S obzirom na to da Društvo želi da poboljša iskustvo Korisnika na Internet stranici, podstiče se izražavanje mišljenja i davanje sugestija; Društvo, međutim, ima pravo da iskoristi te komentare i sugestije bez ikakve obaveze prema Korisnicima.

Mišljenja i sugestije dostavljaju se Promenadi Novi Sad poštom na adresu Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, odnosno e-poštom na adresu info@promenadanovisad.rs.

Odricanje od prava i ustupanje

Slučajevi kada Društvo ne reaguje odmah da bi ostvarilo svoja prava neće se smatrati odricanjem od tih prava ili od njihovog ostvarivanja.

Ako se neka odredba ovih Uslova poslovanja bude smatrala nevažećom ili ništavom, to neće uticati na ostale odredbe, koje ostaju u celosti na snazi, pošto se tumače u najširem smislu koji je dozvoljen zakonom.

U slučajevima opisanim iznad, nevažeća ili ništava odredba zamenjuje se drugom, zakonski prihvatljivom odredbom, koja je najbliža prvobitnoj nameri Društva. To se odnosi i na propuste.

Korisnici ne smeju ustupati, u celosti ili u delu, svoja prava po osnovu ovih Uslova poslovanja.

Društvo može svoja prava u vezi sa Internet stranicom ustupiti nekom od svojih zavisnih društava ili nekom drugom društvu NEPI Rockcastle Grupe, ili pravnom sledbeniku.

Ograničenje odgovornosti

Društvo stavlja Internet stranicu na raspolaganje Korisnicima TAKVU KAKVA JESTE, SA SVIM NJENIM NEDOSTACIMA i U FORMI U KOJOJ JE STAVLJENA NA RASPOLAGANJE, bez ikakvih izričitih ili implicitnih garancija. PORED TOGA, NE DAJEMO NIKAKVE GARANCIJE U VEZI SA OGLAŠAVANJEM, ZADOVOLJAVAJUĆIM KVALITETOM, ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU SVRHU ILI POTREBU. NE GARANTUJEMO DA ĆE REZULTAT KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE BITI DELOTVORAN ILI BEZBEDAN, NITI DA ĆE ISPUNITI OČEKIVANJA KORISNIKA.

Društvo ne garantuje da će Internet stranica biti stalno dostupna.

Ako su potrebni radovi na održavanju i Internet stranica zbog toga nije dostupna, Društvo će o tome obavestiti Korisnika u trenutku pristupa Internet stranici.

Društvo nije odgovorno za pad interneta/mreže, a naročito za padove zbog kojih neće biti moguć pristup Internet stranici nakon tehničkih ili drugih problema koji nisu pod kontrolom Društva, kao što su viša sila ili greške trećih lica.

Društvo nije odgovorno za netačne i/ili neistinite podatke o ličnosti koje Korisnici dostave, naročito za one koje su dostavila maloletna lica u nameri da stvore utisak da imaju bar 16 godina, kako bi otvorila Nalog na Internet stranici.

Korisnik prihvata da Društvo nema kontrolu ni obavezu da preduzme bilo kakve mere u vezi sa:

• sadržajima trećih lica kojima Korisnik pristupa preko Internet stranice;

• uticajem na Korisnika sadržaja kojem je pristupio preko Internet stranice;

• tumačenjem ili korišćenjem sadržaja Internet stranice od strane Korisnika;

• radnjama koje Korisnik preduzme nakon pristupa sadržaju Internet stranice;

• sadržajem ili tačnošću, poštovanjem autorskih prava, zakonitošću ili pristojnošću materijala/informacija pronađenih na linkovima prema drugim internet stranicama, politikom čuvanja tajnosti podataka i uslovima poslovanja koje primenjuju te druge internet stranice. Korisnicima se preporučuje da se prethodno obaveste o zakonskim uslovima prikupljanja podataka o ličnosti i pribave ostale informacije u vezi sa njim. Pravila sadržana u ovim Uslovima poslovanja važe samo za podatke koji se prikupljaju preko ove Internet stranice;

• štetom prouzrokovanom greškama, netačnim podacima ili propustima da se ažuriraju informacije objavljene na Internet stranici, poteklim iz spoljnih izvora;

• štetom prouzrokovanom padom Internet stranice ili nemogućnošću pristupa određenim linkovima objavljenim na njoj.

o Društvo nije odgovorno ni za kakvu indirektnu, posebnu ili slučajnu štetu koja proistekne iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Internet stranice.

• Korisnik prima k znanju da proizvodi ili promocije objavljene na Internet stranici ne pripadaju Društvu, već njegovim poslovnim Partnerima, i da su prikazane cene date u informativne svrhe i mogu se nenajavljeno menjati, po kom osnovu Društvo ne snosi nikakvu zakonsku odgovornost. Prezentacije objavljene na Internet stranici u vezi sa proizvodima, uslugama i promocijama predstavljenim na njoj pripadaju isključivo poslovnim Partnerima, koji snose punu zakonsku odgovornost za objavljene informacije.

• Korisnik prima k znanju da Društvo ne snosi nikakvu odgovornost za gubitke, troškove, sudske postupke, tužbe, izdatke i druge obaveze direktno proistekle iz nepostupanja u skladu sa ovim Uslovima poslovanja.

• Korisnik prima k znanju da, ukoliko su cene i druge pojedinosti u vezi sa proizvodima/promocijama poslovnih Partnera Društva pogrešno prikazane, Društvo zadržava pravo da izmeni informacije objavljene na Internet stranici i u tom pogledu ne snosi nikakvu odgovornost.

• Korisnik razume da su sve slike objavljene na Internet stranici date kao primeri i da se isporučeni proizvodi poslovnih Partnera Društva mogu na razne načine razlikovati, kako od samih slika, tako i usled promena u karakteristikama i dizajnu, a Društvo u tom pogledu ne snosi nikakvu odgovornost.

• Društvo garantuje optimalnu funkcionalnost Internet stranice isključivo uz korišćenje čitača Internet Explorer – (najmanje) verzije 9, Google Chrome, Mozilla Firefox ili Safari.

Merodavno pravo

Ovi Uslovi poslovanja se uređuju i tumače u skladu pravom Republike Srbije.

Ugovorne strane sve sporove u vezi sa ovim Uslovima poslovanja rešavaju mirnim putem u roku od 15 radnih dana od dostavljanja pisanog obaveštenja o sporu od strane Korisnika. U slučaju da strane ne postignu dogovor, spor se rešava pred nadležnim sudom Republike Srbije.

Potrošači se ne mogu odreći svojih zakonskih prava. Sve ugovorne odredbe kojima se ukidaju ili ograničavaju zakonska prava potrošača nemaju pravno dejstvo.

Izmene i dopune Uslova poslovanja

Ovi Uslovi poslovanja izmenjeni su 18.06.2022. godine.

Društvo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni ove Uslove poslovanja.

Stoga vas molimo da proverite odgovarajući član Uslova poslovanja prilikom posete Internet stranici, jer se on možda promenio od vaše poslednje posete.

Ukoliko imate pitanja o informacijama sadržanim na ovoj strani, molimo vas da nam pišete na e-mail adresu data.protection.serbia@nepirockcastle.com.

U slučaju da neka izmena ili dopuna ima negativan uticaj na prava Korisnika, Društvo će Korisnika obavestiti o tome dostavljanjem poruke na e-mail adrese povezane sa Nalogom.

Korisnik se, nastavkom korišćenja Internet stranice nakon stupanja na snagu određenih izmena ili dopuna, saglašava da postupa u skladu sa tim izmenama i dopunama.

AKO KORISNIK NE ŽELI DA PRIHVATI OVE USLOVE POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE IZMENE I DOPUNE, ON TREBA DA PRESTANE SA KORIŠĆENJEM INTERNET STRANICE.