Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

 • PRIVACY POLICY

  • Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

   U okviru poslovne delatnosti koju obavlja Promenada Novi Sad, postoji nekoliko situacija u kojima obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Više informacija o tome možete naći u daljem tekstu:

   Mi smo Nepi Real Estate Project One doo ("Promenada Novi Sad"), društvao sa sedištem u Srbiji, na adresi Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad Srbija, registrovanog u Registru privrednih subjekata pod brojem 21165719, PIB: 109345294. (u daljem tekstu “Rukovalac”), deo NEPI Rockcastle Grupe.

   Za potrebe promocije Promenada Novi Sad, sarađujemo sa sledećim pravnim licima u okviru NEPI Rockcastle Grupe:

   ·        NE Property BV 7-29 WTC Zuidas, Tower 10, 5th Floor, Strawinskylaan 563, 1077 XX Amsterdam Holandija, registrovanim kod Privredne komore Holandije pod brojem 34285470

   ·        NEPI Investment Management SRL Calea Floreasca 169A, Cladirea A, sectiunea 5.1, biroul 14, Sector 1, Bukurešt, Rumunija, registrovanim u Registru privrednih subjekata pod brojem J40/16378/2007, jedinstveni registarski broj (CUI) RO22342136

   Sa tačke gledišta obrade vaših podataka o ličnosti za potrebe određenih vrsta oglašavanja, odnos između Rukovaoca, NE Property BV i NEPI Investment Management SRL jeste odnos između Zajedničkih rukovalaca u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik br. 87/2018).

   Isto tako, za potrebe promocije Promenada Novi Sad, NE Property BV korisnicima stavlja na raspolaganje Internet stranicu www.promenadanovisad.rs  (“Internet stranica”).

   Ovo obaveštenje upućeno je svim licima na koja se podaci odnose koja posećuju Promenada Novi Sad, pristupaju Internet stranici, učestvuju u promotivnim kampanjama ili sličnim događajima koje priređujemo u prostorijama tržnog centra ili preko interneta, odnosno zastupaju dobavljače/partnere/saradnike ili zakupce u ugovornom odnosu sa Promenada Novi Sad tržnim centrom.

   Način na koji obrađujemo vaše podatke o ličnosti razlikovaće se u zavisnosti od vašeg odnosa sa [Promenada Novi Sad tržnim centrom. Za više informacija odaberite ispod kategoriju koja se odnosi na vas:

   Ja sam posetilac ili kupac tržnog centra

   Ja sam korisnik Internet stranice tržnog centra

   Ja sam pravni zastupnik ili osoba za kontakt dobavljača, saradnika ili zakupca tržnog centra

   Zaposlen sam kod dobavljača, saradnika ili zakupca tržnog centra

   U svakom od ovih slučajeva imate veći broj prava, koja možete ostvarivati pojedinačno ili kumulativno, u vezi sa vašim podacima o ličnosti kojima raspolaže Promenada Novi Sad. Informacije o tim pravima i načinu njihovog ostvarivanja naći ćete u odeljku Prava lica na koja se podaci odnose.

   Obavezujemo se da ćemo obrađivati podatke o ličnosti u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kao i sa najboljim praksama u ovoj oblasti. Više informacija naći ćete u odeljku Bezbednost i tačnost podataka.

   Osim toga, određeno je Lice za zaštitu podataka na nivou NEPI Rockcastle Grupe, koje možete kontaktirati u slučaju sumnji u vezi sa zaštitom vaših podataka o ličnosti i ostvarivanjem prava na istu. Lice za zaštitu podataka možete kontaktirati pisanim zahtevom sa datumom i potpisom, a njegovi podaci za kontakt su sledeći:

   ·        poštom, na adresu: Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

   ·        e-poštom, na adresu: data.protection.serbia@nepirockcastle.com


    

 • 1. Posetioci Internet stranice tržnog centra

  • 1.1        Podaci o ličnosti koje obrađujemo

   ·        Identifikacioni podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja

   ·        Podaci za pristupanje Nalogu, kao što je: lozinka

   ·        Podaci za kontakt, kao što su: adresa e-pošte, broj telefona

   ·        Podaci o vašim ukusima/interesovanjima, kao što su podaci o vašim područjima interesovanja - moda, tehnologija, kućni ljubimci itd.

   ·        Podaci o vašoj interakciji sa Internet stranicom, kao što su: podaci o radnjama koje ste tražili, činjenica da ste izabrali određenu seriju proizvoda/usluga kao svoje omiljene, odnosno da ste izabrali seriju događaja u kojima želite da učestvujete, kao i učestalost vaših poseta našoj Internet stranici/pristupa Nalogu.

   ·        Demografski podaci, kao što su: pol, grad i kraj u kojem živite, bračno stanje, porodično stanje, broj dece i njihove godine starosti

   ·        Podaci o učešću u promotivnim kampanjama i sličnim događajima, kao što su: osvojene nagrade, slike

   ·        Finansijski podaci, kao što je: broj računa u banci.

   ·        Podaci koji se prikupljaju preko kolačića i sličnih tehničkih sredstava (tj. malih tekstualnih datoteka sačuvanih na vašem računaru, telefonu, tabletu ili mobilnom uređaju, koji sadrže podatke o vašoj aktivnosti na tim Internet stranicama/aplikacijama), kao što su: podstrane kojima ste pristupili, vreme koje ste proveli na određenoj strani.

   ·        Podaci sa društvenih mreža, kao što je: jedinstveni identifikacioni kod koji dodeljuje Facebook mreža

   U slučaju Internet stranice, prikupljamo i podatke o vašoj IP adresi, ali njih za sada ne obrađujemo i ne koristimo ni u kakve druge svrhe.

   1.2        Korišćenje podataka o ličnosti

   1.2.1       Opšte svrhe

   Kada pristupite Internet stranici www.promenadanovisad.rs] ("Internet stranica"), NE Property BV će obraditi neke vaše podatke o ličnosti, prvenstveno da bi vam pružio traženu uslugu, odnosno uslugu pristupa Internet stranici.

   Br.

   Svrha obrade podataka o ličnosti

   Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

   1.      

   Obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmenta

   Zakonska obaveza

   2.      

   Rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/pritužbi u kojima je NE Property BV jedna od strana

   Legitimni interes da branimo svoja prava pred sudom/drugim nadležnim organom

   3.      

   Arhiviranje

   Zakonska obaveza

   4.      

   Kontrola rizika u vezi sa procedurama i postupcima NE Property BV, kao i revizije ili istrage NE Property BV

   Legitimni interes da upravljamo rizicima i obezbedimo usklađenost sa procedurama i postupcima NE Property BV

   5.      

   Ostvarivanje visokog nivoa bezbednosti informacionih sistema (npr. aplikacija, mreže, infrastrukture, Internet stranice)

   Legitimni interes da obezbedimo naše računarske sisteme

   6.      

   Pružanje podrške na zahtev korisnika

   Izvršenje ugovora zaključenog u cilju pružanja naših usluga (odnosno u skladu sa Uslovima korišćenja Internet stranice)

   1.2.2       Obrada podataka za potrebe oglašavanja

   U radu na promociji Promenada Novi Sad, između ostalog i preko Internet stranice, NE Property BV sarađuje sa sledećim pravnim licima u okviru NEPI Rockcastle Grupe: Rukovaocem, kao vlasnikom Tržnog centra i NEPI Investment Management SRL. Tako, sa tačke gledišta obrade vaših podataka o ličnosti za potrebe oglašavanja, društva NEPI Rockcastle Grupe pomenuta iznad (u daljem tekstu zajednički označena kao "Zajednički rukovaoci", a pojedinačno kao "Zajednički rukovalac") postupaju u svojstvu Zajedničkih rukovalaca u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik br. 87/2018).

   U vezi sa obradom podataka o ličnosti za potrebe oglašavanja, imate prava navedena u Prava lica na koja se podaci odnose. Zajednički rukovaoci će, na osnovu ugovora koji su zaključili u vezi sa obradom podataka o ličnosti za potrebe oglašavanja, sarađivati i nastojati da strogo poštuju vaša prava, bez obzira na to kojem Zajedničkom rukovaocu budete dostavili zahtev za ostvarenje prava.

   Br.

   Svrha obrade podataka o ličnosti

   Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

   1.      

   kontaktiranje korisnika putem sredstava za komunikaciju i dostavljanje informacija o Internet stranici (koje nisu vezane za oglašavanje);

   Izvršenje ugovora zaključenog u cilju pružanja naših usluga (odnosno u skladu sa Uslovima korišćenja Naloga)

   2.      

   Profilisanje korisnika u cilju predstavljanja sadržaja prilagođenih njegovim interesovanjima, kao i unapređenja pruženih usluga.

   Za više informacija o tome kako da identifikujete svoja interesovanja pogledajte ovde 

   Vaš pristanak na obradu

   3.      

   Slanje poruka za potrebe direktnog oglašavanja opšte i pojedinačne prirode (biltena) e-poštom na adresu koju ste dostavili kada ste se prijavili za bilten, u cilju promocije naših aktivnosti, ponuda i proizvoda, Grupe i njenih Partnera.

   Dalje informacije o Partnerima Promenada Novi Sad tržnog centra dostupne su ovde

   Vaš pristanak na obradu

   4.      

   Priređivanje tombola, nagradnih igara i drugih sličnih kampanja

   Izvršenje zaključenog ugovora (odnosno u skladu sa Pravilima odgovarajuće tombole, nagradne igre ili kampanje)

   5.      

   Vođenje kampanja direktnog oglašavanja u određenom regionu ili za korisnike aplikacije Waze

   Vaš pristanak na obradu

   6.      

   Upravljanje i vođenje naloga na društvenim mrežama tržnog centra; vođenje kampanja na društvenim mrežama

   Vaš pristanak na obradu

   7.      

   Sprovođenje anketa ili drugih vidova ispitivanja tržišta

   Legitimni interes da promovišemo tržni centar i steknemo bolje razumevanje potreba tržišta

   8.      

   Interne analize (uključujući i statističke analize i izveštaje) u vezi sa portfoliom kupca u cilju unapređenja i razvoja usluga, kao i istraživanje i ispitivanje tržišta u cilju unapređenja i razvoja usluga Rukovaoca, Grupe i njihovih Partnera;

   Dalje informacije o Rukovaočevoj grupi društava i Partnerima Promenada Novi Sad tržnog centra dostupne su ovde

   Naši legitimni interesi su poznavanje tržišta, strateški razvoj, kao i razvoj i unapređenje naših usluga

   9.      

   Dokumentovanje vašeg pristanka na obradu

   Zakonska obaveza

   10.   

   Korišćenje kolačića za potrebe oglašavanja u svrhu:

   -        profilisanja, tzv. veb profilisanje, koje obuhvata korišćenje kolačića u cilju praćenja internetne i opšte aktivnosti korisnika kako bi mu se predstavljali sadržaji prilagođeni njegovim interesovanjima,

   -        sprovođenje kampanja ciljanog oglašavanja ili retargetiranja

   Dalje informacije o kolačićima naći ćete u Pravilniku o upotrebi kolačića 

   Vaš pristanak na obradu

   11.   

   Stvaranje statistika namenjenih pružanju informacija o radu Internet stranice i prikazanim oglasnim kampanjama (kao što su broj korisnika koji su posetili stranicu kampanje, broj korisnika koji su videli reklamu za kampanju itd.); ovo se čini korišćenjem kolačića za analizu prometa

   Dalje informacije o kolačićima naći ćete u Pravilniku o upotrebi kolačića 

   Legitimni interes da (i) unapredimo sadržaj Internet stranice i kampanja koje se na njoj sprovode, kao i da što bolje procenimo ključne pokazatelje učinaka (Key Performance Indicators; KPI) oglasnih kampanja koje se sprovode na Internet stranici i da (ii) obezbedimo rad, pristup i tehničko korišćenje Internet stranice i pružimo vam one usluge koje ste vi sami izričito zahtevali

   12.   

   Korišćenje kolačića neophodnih za rad Internet stranice

   Dalje informacije o kolačićima naći ćete u Pravilniku o upotrebi kolačića 

   Izvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa Internet stranici)

    

   1.3        Dodatne informacije o profilisanju

   Zajednički rukovaoci vrše profilisanje na osnovu vaših podataka o ličnosti kojima raspolažu - podataka o vašim ukusima/interesovanjima, vašoj interakciji sa Internet stranicom, podataka prikupljenih putem kolačića. Po analizi tih podataka, u mogućnosti smo da identifikujemo vaše ukuse, interesovanja i kupovnu moć i da ih povežemo sa uslugama koje vam pružamo ili proizvodima koje oglašavamo.

   Zatim, Zajednički rukovaoci automatizovanim postupcima određuju sadržaj materijala direktnog oglašavanja koje će vam slati. Ti automatizovani postupci se jezikom prava nazivaju “automatizovano donošenje pojedinačnih odluka”.

   Stoga će, kada Zajednički rukovaoci budu tačno identifikovali vaše ukuse i sadržaje koji vas interesuju, poruke direktnog oglašavanja koje ćete primati biti prilagođene vašim ukusima, ubedljive i primenjive na vas u najvećoj mogućoj meri, pa tako mogu uticati i na vaše izbore (tj. ubediti vas da kupite određeni proizvod/uslugu koja se oglašava dostavljenim materijalima).

   U vezi sa obradom podataka automatizovanim donošenjem pojedinačnih odluka na raspolaganju vam je niz dodatnih prava, kao što su (a) pravo da se obezbedi učešće fizičkog lica u donošenju odluke, (b) pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom; (c) pravo na obrazloženje odluke; kao i (d) pravo da osporite odluku. Pored toga, možete u bilo kom trenutku opozvati svoj pristanak na način predviđen ovim Obaveštenjem u odeljku Prava lica na koja se podaci odnose.

   1.4        Rok čuvanja

   Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se onoliko koliko je potrebno u skladu sa zakonskim obavezama predviđenim propisima kojima se uređuje naša delatnost.

   Kada je, pak, reč o korišćenju vaših podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja, Zajednički rukovaoci će ih čuvati od trenutka davanja pristanka na tu vrstu obrade pa do dana opoziva pristanka. Kada odlučite da opozovete pristanak, Zajednički rukovaoci će čuvati vaše podatke još 60 dana u cilju ostvarivanja svog legitimnog interesa, koji se ogleda u mogućnosti pristupa podacima i dostavljanja potrebne dokumentacije u slučaju eventualnog sudskog postupka, pritužbe ili istrage (ali podaci neće biti korišćeni za potrebe direktnog oglašavanja).

   1.5        Odobravanje pristupa trećim licima

   Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima smo (mi sami ili planirani primaoci) u stanju da dokažemo legitiman osnov, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.

   Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:

   ·        pružaoci IT usluga (kao što su održavanje i razvoj softvera, održavanje i razvoj Internet stranice);

   ·        Dobavljači rešenja za upravljanje odnosima s kupcima (CRM)

   ·        Pružaoci usluga oglašavanja, među kojima su pružaoci sledećih usluga: ispitivanja tržišta, marketinških komunikacija, praćenja internetnog saobraćaja i ponašanja korisnika, prilagođavanja različitih vrsta oglašavanja potrošačima, oglašavanja preko društvenih mreža, pripreme sadržaja marketinških obrazaca,

   ·        Društva u okviru grupe (osim Zajedničkih rukovalaca)

   Kako su i Rukovalac i ostali Zajednički rukovaoci deo Nepi Rockcastle grupe društava (“Grupa”), vaši podaci o ličnosti obrađivaće se u svrhu konsolidovanog upravljanja aktivnostima Grupe, za potrebe revizije, kao i u svim drugim slučajevima kada je obrada obavezna ili dozvoljena zakonom, ukoliko smo (Rukovalac, Zajednički rukovaoci ili društva primaoci u okviru Grupe) u stanju da dokažemo da postoji zakonski osnov za obradu, odnosno dobijemo vaš pristanak na istu. Listu društava u okviru Grupe možete naći ovde: www.nepirockcastle.com

   ·        Partneri Promenada Novi Sad tržnog centra

   Vaši podaci o ličnosti obrađivaće se i u vezi sa većim brojem partnera trećih lica ("Partneri"). To su Partneri koje Zajednički rukovaoci u odnosu sa vama promovišu putem direktnog oglašavanja, a koji su obično zakupci prostora u tržnim centrima NEPI Rockcastle Grupe. Partneri nemaju pristup vašim podacima o ličnosti, osim ako su društvo NE Property BV ili Zajednički rukovaoci dobili vašu prethodnu saglasnost da im ih dostave. Potpuna lista Partnera na lokaciji Promenada Novi Sad tržnog centra ažurira se tromesečno i možete je naći ovde.

   Od tih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da se ugovorom obavežu na čuvanje tajnosti podataka i da osiguraju visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka o ličnosti.

   Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim ustanovama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

   NE Property BV odnosno, shodno slučaju, Zajednički rukovaoci, generalno neće prenositi vaše podatke o ličnosti u treće države izvan Republike Srbije. Ako do takvog prenosa ipak dođe, NE Property BV i Zajednički rukovaoci će preduzeti odgovarajuće mere da obezbede zaštitu prenetih podataka o ličnosti.

 • 2. Posetioci i kupci tržnog centra

  • 1.1        Podaci o ličnosti koje obrađujemo

   ·        Identifikacioni podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja

   ·        Posebni identifikacioni podaci, odnosno JMBG

   ·        Podaci za kontakt, kao što su: adresa e-pošte, broj telefona

   ·        Slika

   ·        Podaci o vozilu za koje je obezbeđeno parking mesto na parkiralištu tržnog centra, kao što su: marka, model i registarski broj

   ·        Podaci o dolasku na parkiralište tržnog centra, kao što su: vreme dolaska, vreme odlaska, dužina boravka

   ·        MAC adresa uređaja (mobilnog telefona, laptopa, tableta)

   ·        Podaci o učešću u promotivnim kampanjama i sličnim događajima, kao što su: osvojene nagrade

   ·        Finansijski podaci, kao što su: broj računa u banci

   1.2        Korišćenje podataka o ličnosti

   1.2.1       Opšte svrhe

   Kada posetite Promenada Novi Sad tržni centar, Rukovalac će obraditi neke vaše podatke o ličnosti, prvenstveno da bi vam pružio usluge koje obično pruža ili da bi ispunio zakonske obaveze.

   Br.

   Svrha obrade podataka o ličnosti

   Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

   1.      

   Video nadzor putem CCTV sistema instaliranog u tržnom centru, u zajedničkim prostorijama, na pristupnim putevima i parkiralištima

   Legitimni interes da se garantuje bezbednost lica i imovine u tržnom centru

   2.      

   Omogućavanje pristupa parkingu tržnog centra

   Izvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa objektima i uslugama tržnog centra)

   3.      

   Rešavanje po zahtevima za dostavljanje podataka i informacija upućenim od nadležnih organa i ustanova

   Zakonska obaveza

   4.      

   Omogućavanje pristupa besplatnoj WiFi mreži

   Izvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa objektima i uslugama tržnog centra)

   5.      

   Postupanje po obaveštenjima/pritužbama podnetim u tržnom centru

   Naš legitimni interes da rešimo dostavljene pritužbe i održimo dobre odnose sa posetiocima/kupcima tržnog centra

   6.      

   Postupanje po zahtevima u vezi sa izgubljenim predmetima, podnetim u tržnom centru

   Izvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa objektima i uslugama tržnog centra)

   7.      

   Obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmenta

   Zakonska obaveza

   8.      

   Rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/pritužbi u kojima je Rukovalac ili [naziv Tržnog centra] jedna od strana

   Legitimni interes da ostvarimo svoja prava pred sudom/drugim nadležnim organom

   9.      

   Arhiviranje

   Zakonska obaveza

   10.   

   Kontrola rizika u vezi sa procedurama i postupcima Rukovaoca, kao i revizije ili istrage Rukovaoca

   Legitimni interes da upravljamo rizicima i obezbedimo usklađenost sa procedurama i postupcima Rukovaoca

    

   1.2.2       Obrada podataka za potrebe oglašavanja

   U radu na promociji Promenada Novi Sad tržnog centra, između ostalog i preko Internet stranice, Rukovalac sarađuje sa sledećim pravnim licima u okviru NEPI Rockcastle Grupe: NE Property BV i NEPI Investment Management. Tako, sa tačke gledišta obrade vaših podataka o ličnosti za potrebe oglašavanja, društva NEPI Rockcastle Grupe pomenuta iznad (u daljem tekstu zajednički označena kao "Zajednički rukovaoci", a pojedinačno kao "Zajednički rukovalac") postupaju u svojstvu Zajedničkih rukovalaca u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik br. 87/2018).

   U vezi sa obradom podataka o ličnosti za potrebe oglašavanja, imate sva prava navedena u odeljku Prava lica na koja se podaci odnose <uneti link prema odeljku Prava lica na koja se podaci odnose>. Zajednički rukovaoci će, na osnovu ugovora koji su zaključili u vezi sa obradom podataka o ličnosti za potrebe oglašavanja, sarađivati i nastojati da strogo poštuju vaša prava, bez obzira na to kojem Zajedničkom rukovaocu budete dostavili zahtev za ostvarenje prava.

   Br.

   Svrha obrade podataka o ličnosti

   Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

   1.      

   Fotografisanje i korišćenje fotografija (uključujući i one na kojima se prikazuje vaš lik) u cilju promocije tržnog centra

   Vaš pristanak na obradu

   2.      

   Priređivanje tombola, nagradnih igara, događaja ili oglasnih kampanja u tržnom centru, uključujući i dodelu osvojenih nagrada

   Izvršenje zaključenog ugovora (odnosno u skladu sa Pravilima odgovarajuće tombole, nagradne igre ili kampanje)

   3.      

    

    

    

   1.3        Rok čuvanja:

   Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se onoliko koliko je potrebno u skladu sa zakonskim obavezama predviđenim propisima kojima se uređuje naša delatnost.

   U zavisnosti od konteksta u kojem obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pri određivanju roka čuvanja važe sledeća pravila:

   ·        CCTV sistem: Video snimci pohranjeni u CCTV sistemu obično se čuvaju 30 (trideset) dana, osim ako zakon zahteva produženje roka obrade ili je ono opravdano sudskim postupcima koji se vode.

   ·        WiFi mreža: MAC adresa uređaja čuva se samo tokom korišćenja naše WiFi mreže.

   ·        Podaci koji se obrađuju za potrebe oglašavanja podaci koji se prikupljaju za potrebe oglašavanja obrađuju se do opoziva pristanka. Kada odlučite da opozovete pristanak, Zajednički rukovaoci će čuvati vaše podatke još 60 dana u cilju ostvarivanja svog legitimnog interesa, koji se ogleda u mogućnosti pristupa podacima i dostavljanja potrebne dokumentacije u slučaju eventualnog sudskog postupka, pritužbe ili istrage (ali podaci neće biti korišćeni za potrebe direktnog oglašavanja).

   1.4        Odobravanje pristupa trećim licima:

   Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima (novim ili planiranim primaocima) smo u stanju da dokažemo legitiman interes u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.

   Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:

   ·        Radnici obezbeđenja i pružaoci usluga obezbeđenja: Kako bi obezbedio video nadzor i sistem kontrole pristupa parkiralištu preko CCTV uređaja, Rukovalac sarađuje sa ovlašćenim kompanijama specijalizovanim za delatnost obezbeđenja i nadzora.

   ·        Ostali pružaoci usluga: Kada je reč o učešću u kampanjama i događajima, kao i upravljanju pritužbama, žalbama i /ili zahtevima povodom izgubljenih predmeta, podnetim zaposlenima Info pulta u tržnim centrima, Rukovalac obično sarađuje sa društvima specijalizovanim za pružanje odgovarajuće vrste usluga.

   ·        Društva u okviru grupe

   Kako su i Rukovalac i ostali Zajednički rukovaoci deo Nepi Rockcastle grupe društava (“Grupa”), vaši podaci o ličnosti obrađivaće se u svrhu konsolidovanog upravljanja aktivnostima Grupe, za potrebe revizije, kao i u svim drugim slučajevima kada je obrada obavezna ili dozvoljena zakonom, ukoliko smo (Rukovalac, Zajednički rukovaoci ili društva primaoci u okviru Grupe) u stanju da dokažemo da postoji zakonski osnov za obradu, odnosno dobijemo vaš pristanak na istu. Listu društava u okviru Grupe možete naći na adresi www.nepirockcaste.com

   ·        Partneri Promenada Novi Sad tržnog centra

   Vaši podaci o ličnosti obrađivaće se i u vezi sa većim brojem partnera trećih lica ("Partneri"). To su Partneri koje Zajednički rukovaoci u odnosu sa vama promovišu putem direktnog oglašavanja, a koji su obično zakupci prostora u Promenada Novi Sad tržnom centru. Partneri nemaju pristup vašim podacima o ličnosti, osim ako su Rukovalac ili Zajednički rukovaoci dobili vašu prethodnu saglasnost da im ih dostave. Kompletna lista Partnera ažurira se tromesečno i nalazi se ovde.

   ·        Upravnik imovine Promenada Novi Sad tražnog centra

   Od navedenih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da se ugovorom obavežu na čuvanje tajnosti tih podataka i da garantuju visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka.

   Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim ustanovama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

   Rukovalac odnosno, shodno slučaju, Zajednički rukovaoci, generalno neće prenositi vaše podatke o ličnosti u treće države izvan prostora Republike Srbije. Ako do takvog prenosa ipak dođe, Rukovalac, odnosno Zajednički rukovaoci, preduzeće odgovarajuće mere da obezbede zaštitu prenetih podataka o ličnosti.

 • 3. Zastupnici ugovornih partnera (dobavljača/zakupaca prostora u tržnom centru/saradnika)

  • 1.1        Podaci o ličnosti koje obrađujemo

   ·        Identifikacioni podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja

   ·        Podaci za kontakt, kao što su: adresa e-pošte, broj telefona

   ·        Podaci o radnom mestu, kao što su: funkcija, društvo kod kojeg ste zaposleni ili koje zastupate

   1.2        Korišćenje podataka o ličnosti

   Br.

   Svrha obrade podataka o ličnosti

   Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

   1.      

   Zaključenje i izvršenje ugovora o zakupu i ostalih trgovinskih ugovora

   Legitimni interes da obavljamo svoju delatnost i zaključujemo punovažne trgovinske ugovore koji su za nju tipični (tj. ugovore o zakupu poslovnih prostora)

   2.      

   Kontakt sa mogućim budućim zakupcima tržnog centra (potencijalnim zakupcima)

   Legitimni interes da promovišemo svoje poslovanje i tržni centar potencijalnim (budućim) zakupcima

   3.      

   Sprovođenje mera poznavanja i praćenja stranke (know-your customer; KYC)

   Zakonska obaveza

   4.      

   Obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmenta

   Zakonska obaveza

   5.      

   Rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/pritužbi u kojima je Rukovalac jedna od strana

   Legitimni interes da ostvarimo svoja prava pred sudom/drugim nadležnim organom

   6.      

   Vođenje evidencija

   Zakonska obaveza

   7.      

   Kontrola rizika u vezi sa procedurama i postupcima Rukovaoca, kao i revizije ili istrage Rukovaoca,

   Legitimni interes da upravljamo rizicima i obezbedimo usklađenost sa procedurama i postupcima Rukovaoca.

   1.3        Rok čuvanja

   Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se onoliko koliko je potrebno u skladu sa zakonskim obavezama predviđenim propisima kojima se uređuje naša delatnost.

   1.4        Odobravanje pristupa trećim licima

   Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima (novim ili planiranim primaocima) smo u stanju da dokažemo legitiman interes u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.

   Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:

   ·        Društva u okviru grupe

   Kako je Rukovalac deo Nepi Rockcastle grupe društava (“Grupa”), vaši podaci o ličnosti obrađivaće se u svrhu konsolidovanog upravljanja aktivnostima Grupe, za potrebe revizije, kao i u svim drugim slučajevima kada je obrada obavezna ili dozvoljena zakonom, ukoliko smo (Rukovalac ili društva primaoci u okviru Grupe) u stanju da dokažemo da postoji zakonski osnov za obradu, odnosno dobijemo vaš pristanak na istu. Listu društava u okviru Grupe možete naći ovde: www.nepirockcastle.com

   Od navedenih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da se ugovorom obavežu na čuvanje tajnosti tih podataka i da garantuju visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka.

   Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim ustanovama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

   Rukovalac generalno neće prenositi vaše podatke o ličnosti u treće države izvan prostora Republike Srbije. Ako do takvog prenosa ipak dođe, Rukovalac će preduzeti odgovarajuće mere kako bi obezbedio zaštitu prenetih podataka o ličnosti.

 • 4. Zaposleni kod dobavljača, saradnika ili zakupaca tržnog centra

  • 1.1        Podaci o ličnosti koje obrađujemo

   ·        Identifikacioni podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja

   ·        Podaci za kontakt, kao što su: adresa e-pošte, broj telefona

   ·        Slika

   MAC adresa uređaja (mobilnog telefona, laptopa, tableta)

   1.2        Korišćenje podataka o ličnosti

   Br.

   Svrha obrade podataka o ličnosti

   Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

   1.      

   Video nadzor putem CCTV sistema instaliranog u tržnom centru, u zajedničkim prostorijama, na pristupnim putevima i parkiralištima

   Legitimni interes da se garantuje bezbednost lica i imovine u tržnom centru

   2.      

   Legitimni interes da se garantuje bezbednost lica i imovine u tržnom centru

   Omogućavanje zaposlenima zakupaca pristupa prodajnim prostorima van radnog vremena tržnog centra

   3.      

   Rešavanje po zahtevima za dostavljanje podataka i informacija upućenim od nadležnih organa i ustanova

   Zakonska obaveza

   4.      

   Omogućavanje pristupa besplatnoj WiFi mreži

   Izvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa objektima i uslugama tržnog centra)

   5.      

   Postupanje po obaveštenjima/pritužbama podnetim u tržnom centru

   Naš legitimni interes da rešimo dostavljene pritužbe i održimo dobre odnose sa posetiocima/kupcima tržnog centra

   6.      

   Postupanje po zahtevima u vezi sa izgubljenim predmetima, podnetim u tržnom centru

   Naš legitimni interes da rešimo dostavljene pritužbe i održimo dobre odnose sa posetiocima/kupcima tržnog centra

   7.      

   Sprovođenje mera poznavanja i praćenja stranke (KYC)

   Zakonska obaveza

   8.      

   Obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmenta

   Zakonska obaveza

   9.      

   Rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/pritužbi u kojima je Rukovalac jedna od strana

   Legitimni interes da ostvarimo svoja prava pred sudom/drugim nadležnim organom

   10.   

   Vođenje evidencija

   Zakonska obaveza

   11.   

   Kontrola rizika u vezi sa procedurama i postupcima Rukovaoca, kao i revizije ili istrage Rukovaoca

   Legitimni interes da upravljamo rizicima i obezbedimo usklađenost sa procedurama i postupcima Rukovaoca

    

   1.3        Rok čuvanja

   Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se onoliko koliko je potrebno u skladu sa zakonskim obavezama predviđenim propisima kojima se uređuje naša delatnost.

   U zavisnosti od konteksta u kojem obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pri određivanju roka čuvanja važe sledeća pravila:

   ·        CCTV sistem: Video snimci pohranjeni u CCTV sistemu obično se čuvaju 30 (trideset) dana, osim ako zakon zahteva produženje roka obrade ili je ono opravdano sudskim postupcima koji se vode.

   ·        WiFi mreža: MAC adresa uređaja čuva se samo tokom korišćenja naše WiFi mreže.

   1.4        Odobravanje pristupa trećim licima

   Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima (novim ili planiranim primaocima) smo u stanju da dokažemo legitiman interes u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.

   Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:

   ·        Radnici obezbeđenja i pružaoci usluga obezbeđenja: Kako bi obezbedio video nadzor i sistem kontrole pristupa parkiralištu preko CCTV uređaja, zakupodavac sarađuje sa ovlašćenim kompanijama specijalizovanim za delatnost obezbeđenja i nadzora.

   ·        Ostali pružaoci usluga: Kada je reč o upravljanju pritužbama, žalbama i /ili zahtevima povodom izgubljenih predmeta, podnetim zaposlenima Info pulta u tržnim centrima, Rukovalac obično sarađuje sa društvima specijalizovanim za pružanje odgovarajuće vrste usluga.

   ·        Upravnik nepokretnosti Rukovaoca

   Od navedenih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da se ugovorom obavežu na čuvanje tajnosti tih podataka i da garantuju visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka.

   Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim ustanovama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

   Rukovalac generalno neće prenositi vaše podatke o ličnosti u treće države izvan Evropskog ekonomskog prostora. Ako do takvog prenosa ipak dođe, Rukovalac će preduzeti odgovarajuće mere kako bi obezbedio zaštitu prenetih podataka o ličnosti.

 • 5. Bezbednost i tačnost podataka o ličnosti

  • Preduzećemo sve potrebne mere bezbednosti da vaše podatke o ličnosti koji su preneti, pohranjeni ili na drugi način obrađivani zaštitimo od uništenja, gubitka, nezakonite ili slučajne izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, kao i svih drugih vidova nezakonite obrade. Mere bezbednosti koje primenjujemo u vezi sa vašim podacima o ličnosti obezbeđuju trajnu poverljivost, integritet, raspoloživost i otpornost sistema i usluga obrade, i omogućavaju nam da, u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata, u najkraćem roku ponovo uspostavimo raspoloživost i pristup podacima o ličnosti.

   Svi podaci o ličnosti obrađuju se preko bezbednih stranica koje koriste SSL sistem kriptozaštite, označen simbolom katanca smeštenim na vrhu prozora čitača.

   Za više informacija o standardima bezbednosti na Internet stranici pogledajte odeljak "Pomoć".

   Osim toga, svi podaci koji se prenose preko Naloga su, radi bezbednosti podataka i čuvanja njihove tajnosti, zaštićeni lozinkom. Rukovalac odnosno, shodno slučaju, Zajednički rukovaoci, uložiće najbolje napore i koristiti odgovarajuće informacione tehnologije da obezbede zaštitu i bezbednost podataka koje nam dostavljate.

   U slučajevima kršenja obaveze čuvanja tajnosti podataka o ličnosti predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Rukovalac odnosno, shodno slučaju, bilo koji od Zajedničkih rukovalaca, na propisan način obaveštava nadležne organe i relevantna lica.

   Rukovalac, odnosno Zajednički rukovaoci, obrađuju podatke o ličnosti koji su tačni i uspostavili su postupke za njihovo ažuriranje. Dakle, Rukovalac/Zajednički rukovaoci preduzimaju sve potrebne mere da obezbede da svi podaci o ličnosti koji su netačni, u odnosu na svrhu u koju se obrađuju, budu bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni.

 • 6. Prava lica na koja se podaci odnose u pogledu obrade podataka o ličnosti:

  • (a)   Pravo na pristup - lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i određene informacije o njima. Na zahtev dostavljamo i kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo. Rukovalac će zahtevati naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose.

   (b)   Pravo na ispravku - lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave i pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

   (c)   Pravo na brisanje podataka ("pravo na zaborav") - u slučajevima izričito predviđenim zakonom, imate pravo na brisanje vaših podataka. Brisanje podataka o ličnosti se može zahtevati u sledećim slučajevima:

   o   podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili obrađivani;

   o   opozivate pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila;

   o   lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa zakonskim pravom na prigovor;

   o   podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;

   o   podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca.

   (d)   Pravo na ograničenje obrade - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Rukovaoca ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

   o   lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;

   o   obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti;

   o   Rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;

   o   lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

   U tim slučajevima, podaci neće biti dalje obrađivani, već će samo biti pohranjeni.

   (e)   Pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti - ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti, uključujući i profilisanje, koje se zasniva na našem legitimnom interesu.

   (f)     Pravo na prenosivost podataka - lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje podatke o ličnosti primi od Rukovaoca u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i čitljivom obliku i ima pravo da zahteva prenos ovih podataka drugom Rukovaocu. To pravo se odnosi isključivo na podatke o ličnosti koje je lice na koje se podaci odnose lično dostavilo Rukovaocu i to isključivo ako se obrada podataka o ličnosti vrši automatizovano, na osnovu zaključenog ugovora ili pristanka tog lica.

   (g)   Pravo na podnošenje pritužbe - lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti od strane rukovaoca izvršena suprotno odredbama zakona. Pritužba se podnosi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (“Poverenik”) - svi podaci dostupni su na adresi poverenik.rs.

   (h)   Pravo na opoziv pristanka - lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak na obradu svojih podataka o ličnosti od strane Rukovaoca u svakom trenutku, ako se obrada zasniva na pristanku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

   (i)     Dodatna prava u vezi sa automatizovanim donošenjem pojedinačnih odluka - lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade ako ta odluka značajno utiče na njegov položaj, a najmanje (a) pravo da se obezbedi učešće fizičkog lica pod kontrolom Rukovaoca u donošenju odluke, (b) pravo da izrazi svoj stav u vezi sa odlukom, (c) pravo na obrazloženje odluke, kao i (d) pravo da ospori odluku pred ovlašćenim licem Rukovaoca.

   Ta prava (osim prava da kontaktirate Poverenika, koje možete ostvariti pod uslovima koje je utvrdio taj organ, dostupnim na njegovoj zvaničnoj internet stranici www.poverenik.rs) mogu se ostvariti u bilo kom trenutku, bilo pojedinačno ili zajednički, slanjem dopisa/poruke na sledeće načine:

   ·        poštom, na adresu: Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, Republika Srbijae-poštom, na adresu: data.protection.serbia@nepirockcastle.com

   Svoje pravo na opoziv pristanka na dostavljanje poruka direktnog oglašavanja (biltena) možete ostvariti putem e-pošte, klikom na link za odjavu (unsubscribe), koja se nalazi u svakoj poruci ove vrste.

Idite na odeljak